CH50 - Totalna aktivnost komplementa

Cena u privatnim laboratorijama u Srbiji za CH50 - Totalna aktivnost komplementa je od 760 - 3000

CH50 - Totalna aktivnost komplementa

 • CH50
 • O analizi

  Komplement je sastavni deo urođenog imuniteta. CH50 test meri konačan ishod klasičnog puta aktivacije komplementa, a to je liza ćelija. Test nije specifičan za date proteine, već meri njihovu ukupnu aktivnost u reakciji. Ovaj test je skrining statusa imuniteta i služi za utvrđivanje deficijencija proteina, komponenti sistema komplementa. Koristan je pokazatelj uloge komplementa u patologiji nastanka infekcija ili autoimunskih bolesti.

 • Uzorak

  Serum. Uzorak mora biti čuvan na hladnom do testiranja, po mogućstvu na ledu.

 • Kada se ispituje?

  Ispitivanje CH50 značajno je u proceni imunskog sistema osobe. CH50 je skrining test na deficijencije komponenti komplementa klasičnog puta aktivacije.

  Najčešći razlozi za ispitivanje ovog parametra uključuju:

  • dijagnostiku i praćenje aktivnosti različitih autoimunskih bolesti, poput SLE, naslednog ili stečenog angioedema, reumatoidnog artritisa, autoimunske hemolitičke anemije
  • imunodeficijencije povezane sa rekurentnim infekcijama respiratornog i digestivnog sistema organa
  • hronične infekcije i hronična zapaljenska stanja, bolesti jetre i bubrega

  Svako neobjašnjivo zapaljenje, otok, crvenilo kože i sluznica, osip karakterističnog tipa, pojava čireva u ustima ili nosu, umor, poremećaj u radu bubrega iIi jetre mogu biti povezani sa poremećenim vrednostima u koncentraciji ili aktivnosti proteina komplementa.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju, osim uobičajene (noćno gladovanje).

 • Detaljan opis

  Proteini komplementa predstavljaju posebnu grupu proteina u cirkulaciji koja se sintetiše dominantno u jetri, ali i u nekim ćelijama slezine i nekim leukocitima. Igraju značajnu ulogu u odbrani organizma od patogena (bakterije, virusi, strana tela, neki lekovi) i unutrašnjih uzročnika bolesti i u odvijanju zapaljenskih procesa u organizmu. Komplement je sastavni deo urođenog imuniteta i igra važnu ulogu u humoralnom imunitetu osobe zajedno sa imunoglobulinima, gde pomaže odstranjivanje kompleksa antigen-antitelo. Sistem komplementa čini oko 30 cirkulišućih i još toliko membranskih i regulatornih proteina koji deluju zajedno u imunskim i zapaljenskim procesima, kaskadno se aktivirajući sa osnovnim ciljem da se prepozna, neutrališe, uništi i ukloni patogen. Sistem komplementa, za razliku od ćelijskog imuniteta, nema “memoriju” o prethodnim infekcijama ili zapaljenskim stanjima u organizmu, pa ima neselektivno dejstvo. Sistem komplementa deluje proinflamatorno u organizmu. Aktivacija ovog puta imuniteta može biti različita:

  • klasično
  • alternativno
  • lektinskim putem

  Komplement se uvek uključuje u imunsku reakciju bez obzira da li je sintetisani Ig (antitelo) uperen protiv stranog patogena ili protiv samog organizma kao što je to slučaj sa stvaranjem autoantitela. Zato se smatra važnim posrednikom u nastanku različitih autoimunskih bolesti. Deficijencije u komponentama komplementa, bile one u koncentraciji ili njihovoj aktivnosti, vode ka neregulisanim i patološkim zapaljenjima u organizmu i neodgovarajućem imunskom odgovoru na uzročnike bolesti.

  grafik milica

  Postoji devet najznačajnijih proteina komplementa obeleženih od C1 do C9. Njih aktiviraju određene supstance koje se stvaraju u krvi pošto patogen uđe u organizam ili otpočne imunska reakcija posredovana antitelima, a nadalje se komponente komplementa kaskadno aktiviraju i nastaju proteinski kompleksi koji su nosioci borbe protiv uzročnika zapaljenja, infekcija, protiv stranih tkiva i tela (transplantati), mrtvih ćelijskih ostataka i izmenjenih ćelija domaćina. Stvaranje proteina komplementa počinje od trećeg meseca intrauterinog razvoja ploda, a na rođenju iznosi oko 15% vrednosti kod odraslih osoba.

  Klasični put aktivacije komplementa pokreću:

  • kompleksi Ag-At
  • agregati imunoglobulina
  • enzimi slični tripsinu
  • stafilokokni protein A
  • CRP
  • neke ćelijske membrane ili neki proteolitički enzimi koji se mogu naći u cirkulaciji pošto otpočne imunska reakcija.

  Osnovni učesnici ovog puta su komponente C1qrs, C2 i C4, koji konačno aktiviraju C3 i druge učesnike u terminalnom putu.

  CH50 test meri konačan ishod klasičnog puta aktivacije, a to je liza ćelija. Ovaj test nije specifičan za date proteine, već meri njihovu ukupnu aktivnost u reakciji. Osnovni princip CH50 testa sastoji se u tome da se meri stepen hemolize eritrocita obloženih antitelima u datom razblaženju uzorka krvi (seruma) pacijenta. Definiše se kao sposobnost uzorka krvi pacijenta da lizira ćelije obložene antitelima koje služe kao okidač za otpočinjanje klasičnog puta komplementa. CH50 je ona recipročna vrednost razblaženja uzorka u kojoj se vidi 50 procenata hemolize standardnog rastvora. Ukoliko je CH50 vrednost jednaka nuli, onda se radi o potpunoj deficijenciji nekog od učesnika klasičnog puta aktivacije komplementa. Ta deficijencija se može odnositi na količinu ili aktivnost određene komponente.

 • Snižene vrednosti

  Niske vrednosti CH50 testa mogu ukazivati na kompletan ili delimičan nedostatak neke od komponenti komplementa ili regulatornog proteina u klasičnom putu komplementa. Ukoliko je vrednost CH50 jednaka nuli, to znači da postoji potpuno odsustvo neke komponente i tada se najčešće sumnja na urođene deficijencije. Sledeći korak u ispitivanju podrazumeva određivanje koncentracije i aktivnosti pojedinačnih komponenti komplementa od C1 do C9, kao i nekih regulatornih proteina. Snižene vrednosti testa u odnosu na standardne podrazumevaju delimični nedostatak ili nepotpunu aktivnost neke od komponenti komplementa klasičnog puta. Sniženje vrednosti CH50 testa sreće se u sledećim stanjima:

  • infekcije: neke bakterijske infekcije patogenima poput Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitides, Neisseria gonorrhea
  • autoimunske bolesti: sistemski lupus eritematozus u aktivnoj fazi, stečeni angioedem, reumatoidni artritis
  • malnutricija, hepatitis, ciroza jetre
  • odbacivanje transplantata bubrega, lupus nefritis, glomerulonefritis
  • serumska bolest, krioglobulinemija
  • Vrednosti CH50 u krvi ne bi trebalo koristiti kao samostalni dijagnostički parametar, već uvek u kombinaciji sa drugim parametrima i simptomima, kao smernicu za dalja testiranja. Ovo je pre svega skrining test, a to znači da se mogu javiti i lažno pozitivni ili lažno negativni rezultati usled uticaja određenih interferencija vezanih za sam postupak određivanja CH50 vrednosti.

  Povišene vrednosti

  Aktivnost CH50 u krvi može biti posledica zapaljenskih procesa, jer su proteini komplementa pozitivni reaktanti akutne faze. Kada se smanji zapaljenje i otkloni njegov uzrok, onda se vrednosti koncentracije komponenti komplementa vraćaju u referentni opseg. Povišene vrednosti sreću se kod pacijenata sa karcinomima i učestalim infekcijama.

  Napomena

  CH50 aktivnost određena testovima različitih proizvođača može varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Test je funkcionalan i podložan uticajima iz spoljašnje sredine tokom samog izvođenja testa. Preporučuje se tumačenje rezultata prema referentnim vrednostima uspostavljenim u samoj laboratoriji definisanim u populaciji koja gravitira toj laboratoriji.

  Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva nekog stanja. Rezultate testa će interpretirati lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Costabile, Maurizio. “Measuring the 50% haemolytic complement (CH50) activity of serum.” Journal of visualized experiments : JoVE ,37 1923. 29 Mar. 2010, doi:10.3791/1923.
  2. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2012; 539-543.
  3. Complement, Total, Serum. Clinic Mayo Medical Laboratories. Dostupno online na https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/ Clinical+and+Interpretive/8167. Pristupljeno dana 04.01.2021.
  4. Merle NS, Church SE, Fremeaux-Bacchi V, Roumenina LT. Complement system part I - molecular mechanisms of activation and regulation. Front Immunol. 2015;6:262. PMID: 26082779, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26082779.
  5. Merle NS, Noe R, Halbwachs-Mecarelli L, Fremeaux-Bacchi V, Roumenina LT. Complement system part II: role in immunity. Front Immunol. 2015;6:257. PMID: 26074922, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26074922.
  6. https://labtestsonline.org/tests/complement, pristupljeno maj 2019.
  7. Ricklin D, Hajishengallis G, Yang K,Lambris JD. Complement: a key system for immune surveillance and homeostasis. Nat Immunol 2010;11:785–797.
  8. Angela R. Shih, Mandakolathur R. Murali: Laboratory tests for disorders of complement and complement regulatory proteins. Dostupno online na https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajh.24209, pristupljeno 20/03/2019.
  9. Stevens, Christine D and Miller, Linda E (copyright 2017). Clinical Immunology and Serology: A Laboratory Perspective, 4to izdanje: F.A Davis Company, Philadelphia, PA. 65-69 i 326-343.
  10. B. Nilsson. Complement Diagnostics: Concepts, Indications, and Practical Guidelines. Dostupno online na https://www.hindawi.com/journals/jir/2012/962702/. Pristupljeno 03/2019

Sanja Milutinović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1989. godine u Paraćinu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu na smeru magistar farmacije-medicinski biohemičar 2013 godine. Dobitnik je nagrade prof. dr Ivan Berkeš kao najbolji student magistar farmacije–medicinski biohemičar u školskoj 2012/2013 godini. Nakon položenog državnog ispita započinje radni odnos u odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Kuršumlija 2015.godine. Trenutno je načelnik laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Kuršumlija.