β-CrossLaps

β-CrossLaps

 • β-CTx
Cena u privatnim laboratorijama za β-CrossLaps je od 1078 - 2400 din.
 • O analizi

  Beta crosslaps predstavlja razgradni produkt tipa I kolagena kostiju (njegov C-terminalni deo). Određivanje koncentracije ovog parametra u krvi se koristi u kombinaciji sa drugim koštanim markerima za procenu metabolizma kostiju (najčešće stepena resorpcije), kao pomoć u dijagnostici nekih bolesti kostiju (rahitis, Padžetova bolest) i najčešće za procenu efikasnosti antiresorptivne terapije bolesti kostiju poput osteoporoze, hiperkalcijemije i drugih.

 • Uzorak

  Uzorci koji se koriste za testiranje su serum i plazma. Uzorkovanje je preporučljivo vršiti u ranim jutarnjim časovima, najbolje između 7 i 9 časova.

 • Kada se ispituje?

  Određivanje β-CrossLaps bi trebalo uraditi zajedno sa drugim koštanim markerima ili zajedno sa vitaminom D, PTH, ukupnim kalcijumom i drugim biohemijskim markerima kada postoji sumnja na promenjen kvalitet kostiju ili kada se pojave određeni simptomi i pojave poput učestalih fraktura.

  Kod dece, β-CrossLaps može pomoći u dijagnostikovanju nekih metaboličkih bolesti, poput Padžetove bolesti, osteogenesis imperfecta (bolest krhkih kostiju), rahitis i druge, ali uvek u kombinaciji sa imidžing tehnikama ili radiološkim pregledom kostiju.

  Najvažnija upotreba β-CrossLaps je u proceni efikasnosti antiresorptivne terapije kostiju (bifosfonati i hormonske supstitucione terapije) kod stanja poput osteoporoze ili hiperkalcijemije različitog uzroka. Tada se određivanje radi na početku terapije i nakon 2-3 nedelje od početka terapije kako bi se procenila efikasnost.

 • Priprema

  Poželjno je noćno gladovanje pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Beta crosslaps predstavlja razgradni produkt tipa I kolagena kostiju (njegov C-terminalni deo). Kolagen tipa I je najvažniji i najzastupljeniji protein koji čini sastavni deo organskog dela kosti. Kosti predstavljaju tkivo koje se sastoji iz:

  • mineralnog dela (čine ga prevashodno kalcijum i neorganski fosfor kao hidroksiapatit, ali i nekristaloidni kalcijum fosfat i druge soli),
  • organskog matriksa (95% kolagena tip I, 5% proteoglikana, proteina matriksa nekolagenskog tipa, citokina),
  • koštanih ćelija: osteoblasti i osteoklasti.

  Kosti su metabolički aktivno tkivo jer se u njima naizmenično odvijaju procesi razgradnje i formiranja koštanog tkiva. Koštane ćelije vrše “remodelovanje“ kostiju (“modelovanje” kostiju sa rastom kosti odvija se do odraslog doba, dok se “remodelovanje” nastavlja tokom celog života), a to je proces koji predstavlja ravnotežu između razgradnje i formiranja kosti.

  Ova ravnoteža postiže se i reguliše delovanjem različitih faktora:

  • hormona (vitamin D, paratireoidni hormon, glukokortikoidi, estrogeni, tireoidni hormoni, itd.),
  • lokalnih medijatora (hormon rasta, različiti citokini).

  U normalnim uslovima količina kosti koja se razgradi brzo se nadoknadi formiranjem nove kosti i kompletno se remodeluje ceo skelet za nekih deset godina. Koštana masa koja se dostigne u mladosti (negde između 25 i 30 godine) ključna je za kvalitet kosti u zrelom dobu i starosti. Do gubitka koštane mase dolazi kada razgradnja kosti nadmaši stvaranje nove kosti.

  Faktori koji utiču na prirodan gubitak kosti su:

  • ishrana,
  • način života,
  • genetika,
  • fizička neaktivnost,
  • mehanički faktori,
  • lekovi (antiepileptici, glukokortikoidi, litijum),
  • hronične bolesti (bubrežna insufcijencija, multipli mijelom, reumatoidni artritis, Kušingova bolest),
  • menopauza.

  Osteoklasti su ćelije kosti koje svojom aktivnošću razgrađuju kost. One luče enzime, proteaze koje razgrađuju zreli kolagen, tako što dolazi do otpuštanja N- i C-terminalnih telopeptidnih fragmenata u cirkulaciju i njihovog uklanjanja preko bubrega. Stvara se višak razgradnih telopeptidnih proizvoda koji mogu ili ne moraju da budu poprečno vezani, izmenjeni beta-izomerizacijom ili povezani helikoidnom kolagenskom strukturom. CTx je oktapeptid koji sadrži vezno mesto alfa-asparaginske kiseline koja starenjem kosti prelazi u svoju beta formaciju, pa se naziva β-CTx ili β-CrossLaps. Zato je upravo ovaj degradacioni proizvod kolagena pokazatelj intenzivnog gubitka koštane mase u patološkim stanjima, tj. marker razgradnje kostiju.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  β-CrossLaps?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije β-CrossLaps određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti β-CrossLaps je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Dobijeni rezultati izražavaju se u ng/ml. Zavisno od metode i karakteristika testa, ali i uzrasta i pola referentni opsezi se razlikuju. Preporučuje se tumačenje rezultata prema referentnim vrednostima uspostavljenim u samoj laboratoriji definisanim u populaciji koja gravitira toj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva nekog stanja. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta. Posebno obratiti pažnju na rezultate pacijenata koji imaju promenjenu funkciju bubrega (tada zbog smanjene eliminacije urinom vrednosti β-CrossLaps mogu lažno biti povećane).

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO, Elsevier Saunders, 2012, pp 1733-1801.
  2. Beta-CrossLaps, Serum. Clinic Mayo Medical Laboratories. Dostupno online na https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/83175. Pristupljeno 01.04.2020.

Sanja Milutinović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1989. godine u Paraćinu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu na smeru magistar farmacije-medicinski biohemičar 2013 godine. Dobitnik je nagrade prof. dr Ivan Berkeš kao najbolji student magistar farmacije–medicinski biohemičar u školskoj 2012/2013 godini. Nakon položenog državnog ispita započinje radni odnos u odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Kuršumlija 2015.godine. Trenutno je načelnik laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Kuršumlija.