labcube logo

Advokati bi želeli da ovo pročitate

uslovi korišćenja

Ovim uslovima korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi korišćenja“), se reguliše pravni/ugovorni odnos između privrednog društva:

 • Poslovno ime: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NOUVELLE DOO, BEOGRAD (ZVEZDARA);
 • Sedište: ul. Šesnaestog oktobra br. 19, Beograd-Zvezdara;
 • Odgovorno lice: direktor Bojan Ćulajević;
 • Matični broj: 20575719;
 • PIB: 106310784;
 • Pretežna delatnost: ostale usluge informacione tehnilogije;
 • Tekući račun: 205-512657-52 koji se vodi kod banke: NLB;
 • Naziv aplikacije: „labcube“ koja se nalazi na internet domenu labcube.rs;
 • Broj telefona: +381(64)2612813;
 • E-mail adresa: zdravo@labcube.rs

koje je vlasnik i pod čijom je kontrolom internet domen pod nazivom www.labcube.rs odnosno aplikacije „labcube“ (u daljem tekstu: „Platforma“)

i

korisnika, propisani su uslovi i pravila korišćenja Platforme, kao i prava i obaveze korisnika prema Platformi i uslugama koje Platforma pruža, a na koje korisnici pristaju prihvatanjem ovih Uslova korišćenja.

ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA:

„Usluga“ – usluga koju pruža Platforma, a sastoji se u posredovanju, odnosno povezivanju Korisnika sa timom koji čine biohemičari i lekari sa višegodišnjim iskustvom iz državnih i privatnih laboratorija, a u cilju davanja preliminatnog tumačenja rezultata laboratorijskih (biohemijskih) analiza, koja podrazumeva i davanje odgovora i saveta za dalje korake u vezi sa istim, sve od strane pomentih stručnih lica sa kojima Platforma dovodi u vezu Korisnike;

„Stručna lica” – biohemičari i lekari sa višegodišnjim iskustvom iz državnih i privatnih laboratorija;

„Posetilac aplikacije” – fizičko lice koje pristupa sadržaju Platforme, a nije Korisnik usluge;

„Korisnik usluge” ili “Korisnik” – fizičko lice koje je registrant Naloga na Platformi i koje koristi Uslugu Platforme;

„Platforma“ „Davalac usluga“ – aplikacija pod nazivom “labcube” koja je u vlasništvu i pod kontrolom privrednog društva INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NOUVELLE DOO, BEOGRAD (ZVEZDARA), ulica Šesnaestog oktobra br. 19, Beograd-Zvezdara, MB: 20575719, PIB: 106310784, koje svoju poslovnu delatnost obavlja putem Platforme, odnosno onlajn;

„Administrator“ – lice koje je nadležno za upravljanje i uređivanje Platforme i koje je zaduženo za interakciju sa Korisnicima i Posetiocima aplikacije;

„Registracija podataka“ - obrazac na Platformi do kojeg se dolazi klikom na polje „Napravite nalog“ ili „Registrujte se“ na početnoj stranici aplikacije, ili „kreirajte“ labcube nalog na stranici pojašnjenja tumačenja rezultata laboratorijskih analiza, koji popunjava Korisnik zainteresovan za korišćenje Usluge, koji se sastoji od unosa e-mail adrese i lozinke, a koji podaci se čuvaju i obrađuju u skladu sa Politikom privatnosti koja se može pronaći na adresi: labcube.rs/politika-privatnosti na Platformi. Korisnici ove podatke unose prilikom kreiranja Naloga, a u cilju korišćenja Usluge;

„Nalog“ - profil Korisnika koji registruje i kreira na Platformi, gde Korisnik vrši Registraciju podataka tako što obavezno unosi adresu svoje e-pošte (e-mail) i kreira šifru (lozinku) uz potvrdu, odnosno verifikaciju naloga, na način što Platforma šalje verifikacioni kod na adresu unete e-pošte Korisnika, sve u skladu sa uputstvima koje određuje Platforma;

„Prijava“ – opcija koja je omogućena Korisniku nakon kreiranja Naloga, a kako bi pristupio Nalogu unosom e-mail adrese i lozinke i koristio Uslugu;

„Zaboravili ste lozinku” – opcija u okviru Platforme, odnosno opcije „Prijava“ koju može da koristi Korisnik koji je zaboravio lozinku svog Naloga, a koja se koristi unosom adrese svoje e-pošte. Nakon unosa ovih podataka Administrator šalje Korisniku aktivacioni link za kreiranje nove lozinke, te se klikom na ovaj link Korisniku omogućava unos nove lozinke sa potvrdom iste, na osnovu koje može dalje pristupiti svom Nalogu;

„Newsletter“ - obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama koja Platforma šalje Korisnicima na osnovu datog pristanka klikom na polje “Prijavite se na listu” u okviru Platforme;

„Cena“ – Iznos naknade za svaku pojedinačnu Uslugu, odnosno za svako pojedinačno povezivanje sa stručnim licem u cilju tumačenja rezultata laboratorijske (biohemijske) analize, koji je izražen u dinarima i čija visina varira u zavisnosti od odabranog vremena (roka) u okviru kojeg je potrebno da se Korisnik dovede u vezu sa stručnim licem, odnosno da se protumači rezultat analize, a koji se Korisnicima usluge naplaćuje direktnom bankovnom transakcijom sa tekućeg platnog računa Korisnika usluge, iniciranom od strane Korisnika usluge;

“Zdravstveni profil” – upitnik koji se opciono popunjava u okviru Platforme, a u koji se unose informacije o zdravstvenom stanju Korisnika u cilju što boljeg sagledavanja rezultata laboratorijskih analiza prilikom tumačenja. Svi lični podaci prikupljeni u okviru Zdravstvenog profila su posebno obezbeđeni i obrađuju se u svemu u skladu sa zakonom i Politikom privatnosti koja se može pronaći na adresi: labcube.rs/politika-privatnosti

“Osnovne informacije” – odeljak na Platformi u okviru kojeg se opciono unose lični podaci Korisnika i to: ime i prezime, godina rođenja, pol, adresa, grad, broj mobilnog telefona, dok je podatak o e-mail adresi Korisnika obavezan, koji se unosi prilikom Registracije naloga i automatski je vidljiv u okviru Osnovnih informacija;

“Moj nalog” – odeljak na Platformi u okviru kojeg postoji opcija za “Promenu lozinke” unosom i potvrdom nove lozinke, kao i “Brisanje naloga” na osnovu kojeg se po isteku roka od 30 dana trajno brišu svi podaci i rezultati Korisnika;

„Ponuda za tumačenje rezultata“, „Ponuda“ – aktivna radnja Korisnika usluge koja se vrši klikom na polje „Plati“ koje se nalazi u okviru odeljka za unos podataka za plaćanje u cilju realizacije porudžbine za povezivanje sa stručnim licem koje vrši tumačenje rezultata laboratorijske (biohemijske) analize, sastavljene prema datim uputstvima Platforme, na koji način Korisnik usluge šalje zahtev za pružanje Usluge i istu plaća, sve u skladu sa uputstvima dobijenim u okviru Platforme, a koja radnja se ima smatrati slanjem Ponude;

„Potvrda o prihvatanju Ponude za tumačenja rezultata“, “Prihvat ponude” – Obaveštenje od strane Platforme koje se šalje na adresu e-pošte navedenu prilikom Registracije podataka, a koje se ima smatrati Prihvatom ponude;

„Ponuda i Prihvat ponude“ - predstavljaju sastavni deo ugovora;

„AllSecure Payment Getaway platforma“ – postojeći servis prihvatanja platnih kartica na internetu za plaćanje Usluge (servisa) Platforme na internet prodajnom mestu, koji servis pruža i obezbeđuje privredno društvo ALLSECURE DOO, BEOGRAD (VRAČAR), MB: 20042168, sa sedištem na adresi Južni Bulevar 1a, čije usluge koristi Platforma radi obezbeđivanja efikasnijeg i sigurnijeg plaćanja;

„Internet platna transakcija“ – platna transakcija nastala korišćenjem platne kartice posredstvom interneta;

„Internet prodajno meto (IPM)“ – prodajno mesto na internetu za koje se Platforma obavezala da prihvata platne kartice putem AllSecure Payment Getaway platforme;

„Platna kartica“ – platne kartice sledećih kartičarskih asocijacija: VISA/MasterCard/Maestro svih banaka izdavalaca koje podržavaju plaćanje putem interneta;

„Autorizacija“ – postupak provere validnosti i raspoloživosti sredstava na Platnoj kartici Korisnika u momentu kupovine Usluge (servisa);

„DMS (DualMessage) transakcije (Preautorizacija - PA)“ – podrazumevaju dva koraka u procesu plaćanja: on-line autorizacija transakcije tj. rezervacija sredstava koja se vrši prilikom naručivanja robe/usluge, pri čemu se sredstva jednaka iznosu transakcije  rezervišu  na  računu  kartice  korisnika platne kartice,  i drugi korak naplata  rezervisanih sredstava koju vrši Platforma posredstvom AllSecure Payment Getaway platforme nakon slanja ili isporuke Usluge (potvrda DMS transakcije). Rezervisana sredstva su garantovano dostupna za naplatu u roku od 7 kalendarskih dana (168 sati) od rezervacije. 

„SMS (SingleMessage) tip transakcije (Debit - DB)“ – podrazumeva on-line naplatu sredstava sa računa kartice korisnika platne kartice prilikom naručivanja Usluge. Ovaj tip transakcija koristi se za robe i usluge koje su odmah dostupne.

„Prava intelektualne svojine“ – prava na žigovima, dizajnu i subjektivna autorska prava i prava srodna autorskim pravima koja su regulisana važećim Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, Zakonom o žigovima, i drugim pozitivno pravnim propisima Republike Srbije kojim se direktno ili indirektno regulišu pitanja prava intelektualne svojine;

„Politika privatnosti“ - opšti akt Platforme koji predstavlja sastavni deo ovih Uslova korišćenja, kojim se Korisnici informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane Platforme, svrha i osnov njihove obrade, dužina čuvanja podataka, pouke o pravima Korisnika, procedure u slučaju incidenata, kao i saglasnost Korisnika da Platforma u svojstvu rukovaoca može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke;

„Banka“ – UNICREDIT BANK SRBIJA A.D., BEOGRAD (STARI GRAD).

 1. UVODNE ODREDBE
 2. 1.1. Kako bi Korisnici i Posetioci aplikacije uspešno mogli da pristupe Platformi i upoznaju se sa njenim sadržajem i načinom funckonisanja, poželjno je da pročitaju ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti, dok je za korišćenje Usluge Platforme neophodno da Korisnici prihvate ova dva dokumenta čime potvrđuju da su saglasni sa svim pravilima i uslovima korišćenja Platforme.

  1.2. Platforma može promeniti Uslove korišćenja kada za to postoji potreba u cilju unapređenja, bržeg i efikasnijeg funkcionisanja Platforme, i u ostalim slučajevima, uz isticanje izmena na Platformi. Platforma naročito ima pravo da promeni Uslove korišćenja u slučaju promene „Upustvo UniCredit Banke za rad na Internet Prodajnom Mestu“ od strane Banke.

  1.3. Tumačenje rezultata laboratorijskih (biohemijskih) analiza koje podrazumeva i davanje odgovora i saveta u vezi sa istim od strane stručnjaka iz oblasti biohemije, a u pogledu čega se Platforma nalazi u ulozi posrednika između Korisnika i stručnih lica, isključivo je preliminarnog, odnosno neobavezujućeg, savetodavnog i informativnog karaktera, te isto ne predstavlja zamenu stručnog lekarskog mišljenja, terapije, ili lečenja (u daljem tekstu: “Tumačenje rezultata”). Bez obzira na pruženu Uslugu, odnosno dobijeno Tumačenje rezultata, Korisnici se ne mogu u potpunosti osloniti na isto, već je potrebno da uvek zatraže savet svog lekara, ili drugog kvalifikovanog zdravstvenog radnika.

  1.4. Uslugu Platforme može da koristi svako punoletno lice koje je sposobno da izvrši slanje Ponude i preuzme obaveze koje iz te radnje nastaju (naročito obaveze na plaćanje Cene za ugovorenu Uslugu), bez obzira gde se nalazi, odnosno gde ima prebivalište.

  1.5. Prihvatom ovih Uslova korišćenja Korisnici potvrđuju da ispunjavaju uslove iz člana 1.4.

  1.6. Ovi Uslovi korišćenja su usklađeni sa Uputstvom Banke za rad na internet prodajnom mestu, koje predstavlja standarde koje treba da zadovolji Davalac usluge u cilju korišćenja kartica u e-commerce transakcijama.

 3. PRISTUP USLUGAMA PLATFORME I KREIRANJE NALOGA
 4. 2.1. Platforma omogućava slobodan pristup svom sadržaju svim Korisnicima i Posetiocima aplikacije, uz poštovanje pravila utvrđenih ovim Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti.

  2.2. Kreiranje Naloga se sastoji od Registracije podataka, odnosno unosa adrese e-pošte i lozinke za korišćenje Platforme, kao i prihvata ovih Uslova korišćenja i Politike privatnosti.

  2.3. U cilju zaštite i bezbednosti pristupa Platformi od strane Korisnika, potrebno je da kreirana lozinka bude “snažna” i kompleksna, da se ne sastoji od generičkih reči, kao i da se po potrebi menja. Preporuka Platforme je da se lozinka sastoji iz nepravilno raspoređenih malih i velikih slova, brojeva i znakova interpunkcije.

  2.4. Verifikacija Naloga vrši se unosom verifikacionog koda koji se sastoji od pet brojeva koji Platforma šalje na adresu e-pošte Korisnika, u polje na Platformi namenjeno za unos koda.

  2.5. Nakon unosa verifikacionog koda iz člana 2.4. Platforma vrši potvrdu identifikacije, na način što upoređuje uneti kod sa zapisom u bazi, nakon čega ukoliko su isti podudarni, omogućava Korisniku pristup njegovom Nalogu.

  2.6. Korisnik treba da unese podatke iz ovog člana, odnosno adresu svoje e-pošte i lozinku prilikom svakog logovanja, osim ukoliko je iskoristio mogućnost čuvanja ovih podataka preko internet pretraživača uz pomoć kojeg pristupa Platformi/Nalogu.

 5. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
 6. 3.1. Sva prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na Prava intelektualne svojine na kompletnom sadržaju postavljenom od strane Platforme, kao i izgledu i dizajnu koji je kreiran od strane Platforme i prikazuje se na Platformi pripadaju isključivo Platformi.

  3.2. Platforma ima pravo na isključivo ekonomsko iskorišćavanje Prava iz člana 3.1. ovih Uslova korišćenja.

 7. PLAĆANJE USLUGE
 8. 4.1. Naknada za korišćenje Usluge naplaćuje se od Korisnika usluge plaćanjem platnim karticama.

  4.2. Za Korisnike usluge iz Republike Srbije, platne transakcije se mogu vršiti isključivo u dinarima kao zvaničnoj valuti Republike Srbije (RSD), dok se za Korisnike usluge iz inostranstva, platne transakcije mogu vršiti u dinarima (RSD), ili eventualno drugim valutama ukoliko je plaćanje istim ponuđeno na Platformi, a prema kursnoj razlici koja je određena pravilima u vezi sa bankarskim transakcijama.

  4.3. Plaćanje naknade iz člana 4.1. sprovodi se uz pomoć „UNICREDIT BANK SRBIJA A.D., BEOGRAD (STARI GRAD)“, MB: 17324918 (u daljem tekstu: „Banka“) tako što Davalc usluge posredstvom AllSecure Payment Getaway platforme preusmerava Korisnike usluge na zaštićenu web adresu Banke predviđenu za unos podataka o platnoj kartici neophodnih za izvršenje transakcije u skladu sa Uputstvom Banke za rad na internet prodajnom mestu.

  4.4. Davalac usluge koristi DMS (DualMessage) transakcije (Preautorizacija - PA) i SMS (SingleMessage) tip transakcije (Debit - DB).

  4.5. Davalac usluga nema pristup broju Platne kartice, datumu isticanja, PIN-u, CVV ili CVC2 broju, niti će takve podatke tražiti od Korisnika.

  4.6. Posebna pravila plaćanja platnim karticama u skladu sa uputstvom Banke za rad e-commerce servisa.

  Imajući u vidu da se Cena za Uslugu plaća platnim karticama, Davalac usluge je ustanovio sledeće uslove i pravila:

  4.6.1. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima.

  4.6.2. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje Banka posredstvom AllSecure Payment Getaway platforme pa se tako kompletni proces naplate obavlja na njihovim stranicama. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu Davaoca usluge.

  4.6.3. U slučaju povraćaja sredstava Korisniku usluge, iz razloga previđenih zakonom ili ovim Uslovima korišćenja, a koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Davalac usluga je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će Banka na zahtev prodavca/Davaoca usluge obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

  4.6.4. Nakon realizovanog procesa plaćanja, a bez obzira na ishod plaćanja (uspešno ili neuspešno), Davalac usluge Korisniku usluge predočava potvrdu o plaćanju, koja sadrži sledeće elemente:

  • podaci o Platformi (naziv, matični broj, PIB, adresa);
  • podaci o Korisniku usluge;
  • podaci o predmetu plaćanja (narudžbine) - (ukupnu uslugu, cenu, porez, JIB narudžbine);
  • datum i vreme transakcije;
  • jedinstveni identifikacioni broj transakcije (sa sistema AllSecure Payment Getaway platforme);
  • parametri dodeljeni od strane Banke.

  4.6.5. Davalac usluge prihvata sve validno prezentovane platne kartice bez zahtevanja dodatnih informacija koje inače nisu neophodne za realizaciju transakcije, kao i bez obaveštenja sa izjavom da postoji iznos transakcije ispod ili iznad koga prodavac neće prihvatiti inače validnu VISA, EC/MC i Maestro platnu karticu.

  4.6.6. Postupak Davaoca usluge iz člana 4.6.5. ne sprečava Davaoca usluge da objavi maksimalni i minimalni iznos transakcije koji primenjuje bez obzira na metod plaćanja, a bez diskriminacije u pogledu favorizovanja određene vrste platne kartice i metoda plaćanja.

  4.6.7. Nakon završenog procesa naručivanja Usluge, a neposredno pre iniciranja naplate narudžbine/Usluge, Davalac usluge je u obavezi:

  • da svakoj prihvaćenoj narudžbini dodeli jedinstveni identifikacioni broj (JIB). JIB narudžbine je potrebno da jednoznačno i precizno upari sa parametrima koji će biti naknadno dodeljeni u procesu plaćanja od strane Banke i to: TRANSACTION_ID i AUTH_CODE,
  • da Korisniku usluge jasno i nedvosmisleno predoči specifikaciju narudžbine, sa pojedinačnom kao i ukupnom cenom naručenog servisa,
  • da obezbedi eksplicitnu i nedvosmislenu saglasnost Korisnika usluge da je upoznat sa (opštim) uslovima kupovine objavljenim na e-commerce prodajnom mestu, koja saglasnost se realizuje u vidu check box-a.

  4.7. Dostavnica o isporučenim uslugama

  4.7.1. Davalac usluge je u obavezi da o pruženim Uslugama obezbedi jasan i pouzdan dokaz da su Usluge omogućene Korisniku usluge, odnosno osobi ovlašćenoj od strane Korisnika usluge. S obzirom na to, Davalac usluge će obezbediti postojanje jasnog dokaza kojim se potvrđuje da je poručena Usluga izvršena Korisniku usluge, sa dostupnom oznakom o datumu i vremenu pružene Usluge.

  4.7.2. S obzirom da se Usluga Platforme omogućava elektronskim putem, dokaz iz člana 4.7.1. se može sastojati od potvrde poslate putem e-pošte o izvršenoj Usluzi (dokaz u formi elektronske poruke), ili vremena i datuma dostavljenog tumačenja rezultata, ili bilo kog drugog načina koji potvrđuje izvršenu Uslugu.

  4.7.3. Davalac usluge je u obavezi da u periodu od 3 (tri) godine od momenta nastanka transakcije, na bezbedan i siguran način arhivira sve dokaze opisane u članu 4.7.1, kao i da ih dostavi Banci u slučaju reklamacije transakcije, a na zahtev Banke.

 9. PRAVILA PONAŠANJA KORISNIKA
 10. 5.1. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Korisnici se obavezuju da koriste usluge Platforme, preduzimaju aktivnosti na Platformi u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, dobrim poslovnim običajima, pravilima morala, poslovnom etikom i načelom savesnosti i poštenja.

  5.5. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja Korisnici se naročito obavezuju da:

  • će izvršavati svoje obaveze predviđene ovim Uslovima korišćenja;
  • neće zloupotrebiti sadržaj na Platformi;
  • neće davati lažne podatke o svom identititetu niti činiti delo krađe tuđeg identiteta;
  • će pružati samo tačne i istinite informacije;
  • će poštovati pravo na privatnost, čast i ugled drugih fizičkih lica;
  • neće otkrivati informacije ili dokumenta do kojih dođu na bilo koji način, osim ukoliko je to u skladu sa relevantnim važećim zakonom, ili ako je ovlašćenje za takvo otkrivanje dato od strane Platforme;
  • neće koristiti robote, pauke i druga autorizovana sredstva za pristup Platformi;
  • neće preduzeti bilo koju radnju koja jeste, ili bi mogla da bude veliko opterećenje za funkcionisanje Platforme;
  • neće ometati ili pokušati da ometaju pravilan rad Platforme ili bilo koje druge aktivnosti koja se sprovodi na, ili sa Platforme.
 11. FUNKCIONISANJE PLATFORME I PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA
 12. 6.1. Da bi Korisnik usluge stekao pravo na realizaciju Usluge, odnosno mogućnost da bude povezan sa stručnim licem u cilju dobijanja Tumačenja rezultata laboratorijskih analiza i na taj način pošalje Ponudu Davaocu usluge, nepohodno je da prihvati ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti i registruje svoj Nalog.

  6.2. Svaki Korisnik i Posetilac aplikacije može slobodno da pristupi Platformi i pregleda njen sadržaj, bez nastanka obaveza iz člana 6.3.

  6.3. Tek slanjem Ponude, odnosno zahteva za Uslugu i plaćanjem od strane Korisnika usluge, zatim dospeća uplate na račun Platforme i Prihvatom ponude od strane Platforme odnosno slanja potvrde, Korisnik usluge stupa u ugovorni odnos sa Platformom, dok za Platformu nastaje obaveza izvršenja Usluge iz Ponude, na način i u skladu sa pravilima ovih Uslova.

  6.4. Prilikom registracije Naloga, Korisnik je u obavezi da navede svoju adresu e-pošte i lozinku, dok je pre slanja Ponude u obavezi da unese rezultat laboratorijske (biohemijske) analize u cilju Tumačenja rezultata, a na način kako je objašnjeno dalje u članu 6.9.

  6.5. Pored obaveznih podataka iz člana 6.4, Korisniku je na raspolaganju opcioni unos i drugih ličnih, pre svega zdravstvenih podataka, koji dakle nije obavezan, več samo ukoliko Korisnik samoinicijativno želi da iste unese, a sve u cilju preciznijeg mišljenja, odnosno Tumačenja rezultata.

  6.6. Kategorije podataka iz člana 6.4. i 6.5. su detaljno navedene u Politici privatnosti labcube.rs/politika-privatnosti, kao i svrha i osnov njihove obrade.

  6.7. Kupac plaća Cenu za Uslugu u skladu sa članom 4.

  6.8. Cena Usluge iskazana je na Platformi, a čiji iznos zavisi od vremena (roka) u okviru kojeg je potrebno da Tumačenje rezultata bude urađeno i dostavljeno Korisniku.

  6.9. Da bi poslao Ponudu, potrebno je da Korisnik pre svega odabere rok za Tumačenje rezultata na koji način se opredeljuje za navedenu Cenu Usluge, nakon čega unosi fajl koji sadrži rezultat laboratorijske (biohemijske) analize u pogledu koje mu je potrebno tumačenje, i to klikom na polje “Browse” koje se nalazi na Platformi.

  6.10. Nakon što Korisnik prođe kroz korake navedene u članu 6.9. potrebno je da se saglasi sa pravilima i uslovima plaćanja klikom na polje “Slažem se” kako bi mogao da nastavi na plaćanje klikom na polje u okviru Platforme određeno za takav korak, a koje preusmerava na stranicu za popunjavanje podataka u cilju plaćanja i slanja Ponude.

  6.11. Kada Platforma prihvati ponudu na način opisan članom 6.3. ista će poslati elektronsku poruku Korisniku usluge, kojom će ga obavestiti da je njegov zahtev prihvaćen, nakon čega Platforma povezuje Korisnika sa nekim iz tima stručnjaka iz oblasti biohemije sa višegodišnjim iskustvom iz državnih i privatnih laboratorija koji su angažovani od strane Platforme, a koji pristupa izradi Tumačenja rezultata.

  6.12. Na kraju, kada Tumačenje rezultata bude izrađeno u roku koji je Korisnik naveo u Ponudi, Platforma dostavlja Korisniku obaveštenje na adresu e-pošte u okviru kojeg se nalazi polje koje klikom na isto preusmerava Korisnika na stranicu Platforme u okviru njegovog Naloga na kojoj se nalaze protumačeni rezultati.

 13. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI I PRAVA PLATFORME
 14. 7.1. Platforma ima diskreciono pravo da onemogući Korisniku i/ili Posetiocu aplikacije pristup Platformi i korišćenje Usluge u sledećim slučajevima:

  • ako posumnja da Korisnik/Posetilac aplikacije preduzima prevarnu radnju;
  • ako Korisnik/Posetilac aplikacije ne izvršava svoje obaveze u skladu sa ovim Uslovima korišćenja;
  • ako Korisnik usluge ne ispuni svoju obavezu koja nastane korišćenjem Usluge;
  • ako Platforma utvrdi da Korisnik/Posetilac aplikacije ponašanjem protivnim Uslovima korišćenja iz člana 5.2 kao i u ostalom delu Uslova korišćenja, nanosi štetu Platformi ili ako preti opasnost da Platformi može biti naneta šteta;
  • iz drugih razloga za koje Platforma nađe da su opravdani ili celishodni.

  7.2. U slučaju da Platforma onemogući pristup Platformi konkrektnom Korisniku, a potom Korisnik želi da ostvari pristup Platformi/Uslugama sa iste e-mail adrese preko koje je prethodno registrovao Nalog, takav pristup, odnosno ponovna registracija Naloga sa iste e-mail adrese moraće prethodno da bude odobrena od strane Administratora.

  7.3. Administrator Platforme ima diskreciono pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukloni podatke, odnosno sadržaj koji su Korisnici plasirali u okviru Plarforme/Naloga, ukoliko posumnja da postoji bilo kakva zloupotreba, nepravilnost ili povreda, i to trajno, ili privremeno do izjašnjenja Korisnika čiji je sadržaj/podatak predmet brisanja/izmene.

  7.4. Ukoliko Korisnik/Posetilac aplikacije kršenjem neke odredbe ovih Uslova korišćenja prouzrokuje bilo koji vid štete, gubitaka, ili troškova Platformi, Platforma ima pravo da zahteva od Korisnika nadoknadu prouzrokovane štete, gubitaka i/ili troškova.

  7.5. U slučaju bilo kakvog spora, Platforma ima pravo da na zahtev suda ili drugog nadležnog organa, dostavi svu potrebnu dokumentaciju koju su Korisnici dostavili Platformi i/ili informacije koje se odnose na Korisnike/Posetioce aplikacije.

  7.6. Platforma ne snosi bilo kakvu odgovornost u vezi sa Tumačenjem rezultata, imajući u vidu da Platforma ne pruža uslugu tumačenja rezultata, odnosno bilo kakvu zdravstvenu uslugu, već isključivo posreduje-dovodi u vezu Korisnika i stručno lice, te da je Tumačenje rezultata isključivo preliminarnog, odnosno neobavezujućeg, savetodavnog i informativnog karaktera, te isto ne predstavlja zamenu stručnog lekarkog mišljenja, terapije, ili lečenja. S tim u vezi, bez obzira na pruženu Uslugu, odnosno dobijeno Tumačenje rezultata, Korisnici se ne mogu u potpunosti osloniti na isto, već je potrebno da uvek zatraže savet svog lekara, ili drugog kvalifikovanog zdravstvenog radnika.

 15. REŠAVANJE SPORA SA PLATFORMOM I PRIMENA PRAVA
 16. 8.1. Na sve sporove i pravna pitanja koja proisteknu iz odnosa Korisnika/Posetilaca aplikacije sa Platformom, ugovara se primena procesnog i materijalnog prava Republike Srbije, kao i forum suda iste zemlje, dok će se u pogledu pojedinih pravnih pitanja u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti primenjivati i General Data Protection Regulation (GDPR) gde je primenljivo i tumačiti u svetlu preambule GDPR.

  8.2. Korisnici/Posetioci aplikacije i Platforma su saglasni da će sve eventualne nesporazume rešavati mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, saglasni su da će za sporove biti nadležan stvarno nadležan sud u Beogradu.

  8.3. Svi zahtevi/tužbe koje Korisnici/Posetioci aplikacije podnesu protiv Platforme, odnosno sporovi koje Korisnici/Posetioci aplikacije pokrenu protiv Platforme, moraju biti rešeni u skladu sa uslovima i pravilima koji su predviđeni ovim Uslovima korišćenja, Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije, kao i drugim važećim propisima Republike Srbije koji regulišu materiju ovih Uslova korišćenja.

 17. BRISANJE LIČNIH PODATAKA SA PLATFORME
 18. 9.1. Svi lični podaci Korisnika usluge brišu se po isteku 30 dana od dana gašenja Naloga Korisnika klikom na polje “Brisanje naloga” u okviru Platforme.

  9.2. Izuzetno od člana 9.1, Platforma neće pristupiti brisanju informacija/podataka koji se odnose na konkretnog Korisnika usluge, a koji nije izvršio svoje ugovorne obaveze prema Platformi u vezi sa Uslugom, ili ukoliko Platforma prema važećim propisima ima pravo/obavezu da određene podatke o Korisniku usluge čuva, ili ukoliko Platforma ima drugi legitimni interes, pri čemu će podatke čuvati u roku dok zakonska obaveza, odnosno legitimni interes postoji, ali ne duže od zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, odnosno 3 godine u slučaju postojanja legitimnog interesa.

  9.3. Izuzetno od člana 9.1. Platforma će sačuvati podatke Korisnika koji su dali izričitu saglasnost za obrađivanje i čuvanje njihovih podataka u svrhe slanja obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama, odnosno u svrhe slanja Newsletter-a.

  9.4. Platforma ima diskreciono pravo da zabrani pristup Platformi Korisniku/Posetiocu aplikacije, posebno u slučajevima navedenim u članu 7 ovih Uslova korišćenja.

  9.5. Platforma ima diskreciono pravo da zabrani pristup Platformi i Korisniku usluge iz razloga predviđenih u članu 7, ukoliko je prema njemu izvršila sve ugovorne obaveze koje se tiču konkretne Usluge.

  9.6. Na pravila o brisanju ličnih podataka, pored odredbi iz ovog člana, primenjuju se i pravila iz politike privatnosti Platforme.

 19. PRIVATNOST I POVERLJIVOST PODATAKA
 20. 10.1. Platforma koristi podatke Korisnika/Posetilaca aplikacije u skladu sa Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih Korisnika/Posetilaca aplikacije, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima/Posetiocima aplikacije, odnosno podatke neophodne za poslovanje i ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje Korisnika/Posetilaca aplikacije, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa Politikom privatnosti.

  10.2. Stupanje u pravni odnos sa Platformom uslovljeno je prihvatom Politike privatnosti, koja je sastavni deo ovih Uslova korišćenja i nalazi se u njihovom prilogu, te usluge Platforme ne mogu da bude korišćene od strane Korisnika usluge koji se protive da njihovi podaci budu korišćeni na način predviđen u Politici privatnosti.

  10.3. Svi podaci o Korisnicima/Posetiocima aplikacije se strogo čuvaju i dostupni su samo Administratorima Platforme kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla i izvršenje ugovorne obaveze Platforme, a Platforma je odgovorna za poštovanje načela zaštite privatnosti Korisnika/Posetilaca aplikacije u skladu i na način predviđen Politikom privatnosti.

  10.4. Kada je u pitanju korišćenje kontakata Korisnika u svrhe marketinga, ono se vrši na osnovu njihove izričite saglasnosti, a Korisnici imaju mogućnosti neprihvatanja takvog korišćenja, sve u skladu sa Politikom privatnosti.

  10.5. Lični i adresni podaci Korisnika usluge koji se predočavaju Davaocu usluge prilikom procesa plaćanja Usluge smatraju se poslovnom tajnom, a Davaocu usluge je zabranjeno prodavanje, naručivanje, obezbeđivanje ili razmenjivanje ili informacija o platnoj kartici Korisnika usluge u bilo kojoj formi trećoj strani, sem ako je to Banka ili nadležni državni organ.

  10.6. Davalac usluge štiti bezbednost ličnih i poverljivih podataka na način opisan u članu 12.

  10.7. Platforma se obavezuje da od Korisnika usluge neće zahtevati i arhivirati u bilo kojoj formi, bilo elektronskoj ili materijalnoj, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje, a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd.

 21. ODGOVORNOST I GARANCIJE KORISNIKA ZA SADRŽAJ/LIČNE PODATKE NA PLATFORMI
 22. 11.1. Korisnici odgovaraju za istinitost i verodostojnost kako u pogledu podataka o ličnosti, tako i u pogledu bilo kog drugog sadržaja koji plasiraju i objavljuju na Platformi.

  11.2. U slučaju zahteva trećih lica u pogledu prava iz člana 11.1. Platforma zadržava pravo da postupi na način opisan u članu 7.3.

 23. OBEŠTEĆENJE
 24. 12.1. Korisnici/Posetioci aplikacije se obavezuju da će, u slučaju da se treće lice obrati Platformi sa zahtevom, i/ili podnese protiv Platforme zahtev nadležnom sudu za naknadu štete koja je nastala povredom bilo koje odredbe ovih Uslova korišćenja od strane Korisnika/Posetilaca aplikacije, ili povredom bilo kog važećeg propisa Republike Srbije, ili prava trećeg lica u toku korišćenja a i/ili u vezi sa korišćenjem Platforme, da stupe u postupak u svojstvu umešača na strani Platforme i da nadoknade celokupnu štetu, zajedno sa svim nastalim troškovima koje Platforma bude pretrpela zbog nastanka takve štete.

 25. BEZBEDNOST
 26. 13.1. Korisnici/Posetioci aplikacije su odgovorni za održavanje bezbednosti adrese svoje e-pošte, Naloga kao i uređaja sa kog pristupaju Platformi i u potpunosti su odgovorni za sve aktivnosti koje se preduzimaju na Platformi sa njihovog uređaja, kao i za bilo koje druge radnje koje su preduzete u vezi sa tim uređajima/e-mail adresama/Nalozima.

  13.2. Korisnici/Posetioci aplikacije su dužni da obaveste Administratora Platforme čim saznaju za neovlašćenu upotrebu/pristup Platformi sa njihovog uređaja/preko njihove e-mail adrese/Naloga ili ukoliko posumnjaju da takva upotreba/pristup postoji, i/ili bilo koje drugo narušavanje bezbednosti njihovog uređaja sa kog im je omogućen pristup Platformi/bezbednosti e-mail adrese/bezbednosti Naloga/bezbednosti same Platforme.

  13.3. Korisnici/Posetioci aplikacije su obavezni da učine sve što je u njihovoj moći kako bi onemogućili neovlašćeni pristup Platformi sa njihovog uređaja i/ili drugi vid narušavanja bezbednosti.

  13.4. Platforma neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak i/ili štetu nastalu zbog neovlašćenog pristupa Platformi, usled propuštanja Korisnika/Posetioca aplikacije da obezbedi svoj uređaj sa koga mu je omogućen pristup Platformi/svoju e-mail adresu/svoj Nalog, kao i usled bilo kojeg drugog propusta Korisnika/Posetioca aplikacije.

  13.5. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Platformi.

  13.6. AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se Korisnicima usluge koji koriste kartično plaćanje Usluge iz člana 4.6. garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica Korisnika usluga se ne čuvaju na sistemu Platforme, a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

  13.7. AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005. godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na Platformi, tokom komunikacija između Platforme i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

 27. KONTAKT PODACI PLATFORME / KORISNIČKI SERVIS
 28. 14.1. Korisnici/Posetioci aplikacije se mogu za sve informacije i pomoć obratiti Administratoru Platforme koji pruža usluge tehničke podrške putem:

  • e-mail adrese: zdravo[at]labcube.rs ili
  • telefona: (+381) 64 2612813
 29. ZAVRŠNE ODREDBE
 30. 15.1. Korisnici izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili Uslove korišćenja, kao i da u pravni/ugovorni odnos sa Platformom stupaju dobrovoljno.

  15.2. Korisnici izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili Politiku privatnosti koja kao opšti akt Platforme i kao prilog Uslova korišćenja, čini njihov sastavni deo i direktno se primenjuje na pitanja zaštite podataka o ličnosti Korisnika, njihovo prikupljanje, obradu, skladištenje i promet.

🎉 🎉 Čestitamo 🎉 🎉