Enzimi

Enzimi su biološki katalizatori, oni ubrzavaju biohemijske reakcije u organizmu. Gotovo sve reakcije u organizmu zahtevaju prisustvo enzima, kako bi reakcije bile dovoljno brze da održe ljudski život. Enzime stvara organizam i troši ih u reakcijama. Bez enzima organizam ne bi mogao da funkcioniše. Set testova daje uvid u osnovne metaboličke funkcije organizma i stanje ključnih organa.

ACE - Angiotenzin konvertujući enzim ACE 1100 - 6039
ACP - Kisela fosfataza ukupna ACP 150 - 450
ACP-P - Kisela fosfataza prostatična ACP-P, PAP 150 - 450
ALP - Alkalna fosfataza ALP 90 - 360
ALP Bone - Koštana alkalna fosfataza ALP BONE 3800 - 5180
ALT - Alanin aminotransferaza ALT, GPT 90 - 240
AP izoenzimi AP izoenzimi 4680 - 4680
AST - Aspartat aminotransferaza AST, GOT 90 - 240
Adenozin deaminaza (ADA) Adenozin deaminaza (ADA) 10800 - 10800
Aldolaza Aldolaza 4500 - 4500
Alfa amilaza ukupna Amylase, Amy 150 - 600
Alfa galaktozidaza u leukocitima Alfa galaktozidaza u leukocitima 6300 - 6300
Amilaza, makro (Makroamilaza) Amilaza makro (Makroamilaza) 1620 - 1620
Angiotenzin konvertujući enzim u likvoru (ACE u CSF) Angiotenzin konvertujući enzim u likvoru (ACE u CSF) 3420 - 3420
Beta glukozidaza Beta glukozidaza 6480 - 6480
Dibukain broj Dibukain broj 360 - 360
GGT - Gama glutamil transferaza GGT 90 - 360
Glukoza-6-fosfat-dehidrogenaza G6PD 900 - 6490
Glutamat dehidrogenaza Glutamat dehidrogenaza 225 - 225
Glutation S Transferaza Glutation S Transferaza 4500 - 4500
Glutation peroksidaza (GSH Px) Glutation peroksidaza (GSH Px) 3600 - 3600
Glutation profil Glutation profil 10800 - 10800
Hitotriozidaza Hitotriozidaza 4900 - 13500
Holinesteraza CHE 198 - 800
Holinesteraza eritrocitna CHE RBC 1100 - 1370
Kreatin kinaza (CK) izoenzimi Kreatin kinaza (CK) izoenzimi 5400 - 5400
Kreatin kinaza, izoenzim CK 2 (CK MB) Kreatin kinaza izoenzim CK 2 (CK MB) 360 - 360
LDH - Laktat dehidrogenaza LDH 100 - 450
Laktat dehidrogenaza (LDH) izoenzimi Laktat dehidrogenaza (LDH) izoenzimi 4500 - 4500
Lipaza LIP 150 - 670
Pankreasna amilaza PAMYLASE, P-AMY 230 - 1200
Pankreasna elastaza 1 Pankreasna elastaza 1 3700 - 3870
Tiopurin S metiltransferaza (TPMT) Tiopurin S metiltransferaza (TPMT) 3780 - 3780