AFP - Alfa fetoprotein

AFP - Alfa fetoprotein

 • AFP
Cena u privatnim laboratorijama za AFP - Alfa fetoprotein je od 700 - 1200 din.
 • O analizi

  AFP (alfa-fetoprotein) je jedan od glavnih proteina u krvi fetusa. Kod zdravih odraslih osoba koncentracija AFP u krvi je manja od 10 µg/L. Kod trudnica su koncentracije AFP-a normalno povećane. Osim kod trudnica, AFP je tumor marker hepatocelularnog karcinoma (najčešći oblik raka jetre) i karcinoma germinativnih ćelija. Povišene koncentracije AFP-a se sreću i kod nekancerskih bolesti jetre, kao što su hepatitis i ciroza. AFP je koristan za procenu ishoda (prognoze) bolesti, a takođe se koristi i u cilju praćenja efekata terapije i promene kliničkog statusa. U kombinaciji sa hCG-om (humani horioni gonadotropin) AFP je koristan pri određivanju o kom tipu tumora germinativnih ćelija se radi i stadijuma tumora.

 • Uzorak

  Serum.

 • Kada se ispituje?

  AFP kao tumor marker se određuje kada:

  • fizički pregled i/ili drugi testovi ukazuju na moguće prisustvo raka jetre i germinativnih ćelija
  • je postavljena dijagnoza karcinoma sa povišenim vrednosima AFP-a sa ciljem praćenja uspešnosti lečenja (pad vrednosti AFP-a može biti znak da je tretman uspešan), promene kliničkog statusa (povišene koncentracije AFP-a nakon operacije mogu ukazivati na nepotpuno uklanjanje tumora ili prisustvo metastaza), procene ishoda bolesti (povišene koncentracije AFP-a (>10 µg/L) i koncentracije bilirubina veće od 2 mg/dL su povezane sa kraćim vremenom preživljavanja)
  • pacijent ima hroničnu bolest jetre koja povećava rizik od razvoja raka jetre. Veoma visok nivo AFP-a ili naglo povećanje može biti rani znak nastanka raka jetre.

 • Priprema

  Za određivanje koncentracije AFP-a nije potrebna posebna priprema.

 • Detaljan opis

  AFP (alfa-fetoprotein) je glikoprotein koji je strukturno vrlo sličan albuminu. Jedan je od glavnih proteina u krvi fetusa (beba pre rođenja). Kako se sinteza albumina povećava tokom fetalnog razvoja, koncentracija AFP-a u krvi fetusa počinje da opada. 18 meseci nakon rođenja AFP dostiže vrednost koja odgovara onoj kod odraslih.

  AFP je tumor marker (parametar koji se određuje u krvi u cilju procene prisustva karcinoma) hepatocelularnog karcinoma (najčešći oblik raka jetre) i karcinoma germinativnih ćelija (zametne ćelije iz kojih nastaju polne ćelije).

  Kod zdravih odraslih osoba koncentracija AFP-a u serumu je manja od 10 µg/L.

  Kod trudnica su koncentracije AFP-a normalno povećane zato što AFP iz krvi fetusa prelazi u krv majke (vrednosti AFP-a u krvi trudnice počinju da rastu od 12 nedelje trudnoće, a maksimum od oko 500 µg/L koncentracije dostiže se tokom trećeg trimestra). Određivanje koncentracije AFP u amnionskoj tečnosti ili krvi majke koristi se za prenatalni skrining teških urođenih malformacija nervnog sistema ploda.

  Osim kod trudnica, povišena vrednost AFP je često u vezi sa hepatocelularnim karcinomom ili drugim bolestima jetre. Kod većine pacijenata (95%) sa hroničnim, nekancerskim bolestima jetre, kao što su hepatitis i ciroza, vrednosti su takođe povišene, ali uglavnom ostaju manje od 200 µg/L. Pri vrednostima AFP-a od 1000 µg/L kod oko polovine pacijenata može se otkriti prisustvo hepatocelularnog karcinoma. Koncentracija AFP-a u krvi u vezi je sa veličinom tumora. Viša koncentracija u krvi ukazuje na to da je tumor veći, ako postoji. Otkrivanje hepatocelularnog karcinoma je korisnije u ranijim fazama, kada je tumor dovoljno mali da se može hirurški ukloniti. Zbog toga se preporučuje granična vrednost od 10 do 20 µg/L. Pri ovim vrednostima prilikom postavljanja dijagnoze važno je isključiti druge moguće uzroke povišenih koncentracija (kao što su hepatitis i ciroza). Sama vrednost AFP-a nije dovoljna za postavljanje dijagnoze jer su studije pokazale da oko 40% pacijenata sa hepatocelularnim karcinomom imaju normalnu vrednost AFP-a.

  AFP je koristan za procenu ishoda (prognoze) bolesti. Koncentracija AFP-a je prognostički pokazatelj preživljavanja. Povišene koncentracije AFP-a (>10 µg/L) i koncentracije bilirubina veće od 2 mg/dL su povezane sa kraćim vremenom preživljavanja. Značajno povećanje koncentracije AFP-a kod pacijenata koji se smatraju slobodnim od metastatskog tumora može ukazivati na razvoj metastaza.

  Koncentracija AFP se određuje i u cilju praćenja efikasnosti terapije i promene kliničkog statusa. Pad ili porast koncentracije nakon terapije može odrediti uspeh ili neuspeh režima lečenja. Očekuje se da vrednosti AFP-a nakon hirurškog uklanjanja tumora opadnu. Povišene koncentracije AFP-a nakon operacije mogu ukazivati na nepotpuno uklanjanje tumora ili prisustvo metastaza.

  Određivanje AFP-a zajedno sa hCG-om (humani horioni gonadotropin) je korisno pri proceni o kom tipu tumora germinativnih ćelija se radi i stadijuma tumora. Tumori germinativnih ćelija mogu se razviti pretežno iz jednog ili iz nekoliko različitih tipova ćelija, a u zavisnosti od toga koji parametar je povišen može se odrediti tip tumora. Pokazano je da su koncentracije AFP-a u serumu povišene kod tumora žumančane kese, dok je hCG povišen u horiokarcinomu. Oba parametra su povišena kod embrionalnog karcinoma. Kod seminoma AFP nije povišen, dok je hCG povišen kod 10 do 30% pacijenata koji imaju sincitiotrofoblastne ćelije u tumoru. Nijedan marker nije povišen kod teratoma. Jedan ili oba parametra su povišeni kod oko 90% pacijenata sa neseminomatoznim tumorom testisa.

  Ovi parametri su u vezi sa veličinom tumora i prognozom bolesti. Kombinovana upotreba ovih markera je korisna u praćenju pacijenata sa tumorima germinativnih ćelija jer povećanje vrednosti bilo kog markera ukazuje na vraćanje bolesti ili razvoj metastaza. Povišene vrednosti su zabeležene kod manje od 20% pacijenata sa I stadijumom karcinoma germinativnih ćelija, 50 do 80% sa II stadijumom bolesti i 90 do 100% sa III stadijumom bolesti.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  AFP - Alfa fetoprotein?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  AFP se ne koristi samostalno u dijagnostici. Jedino lekar može postaviti dijagnozu koristeći informacije iz istorije bolesti u kombinaciji sa drugim testovima i dijagnostičkim procedurama.

   Literatura
  1. Chao-Wei Lee, Hsin-I Tsai, Wei-Chen Lee, Shu-Wei Huang, Cheng-Yu Lin, Yi-Chung Hsieh, Tony Kuo, Chun-Wei Chen and Ming-Chin Yu; Normal Alpha-Fetoprotein Hepatocellular Carcinoma: Are They Really Normal? J Clin Med. 2019 Oct; 8(10): 1736.
  2. Chan DW, Booth RA. Tumor markers. U: Burtis CA, Ashwood, Bruns D. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 2006; 637‐639. Elsevier Saunders, St. Louis, Missouri, USA
  3. https://medlineplus.gov/lab-tests/alpha-fetoprotein-afp-tumor-marker-test/

Jovana Milošević, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Poreklom iz Jagodine, završila je Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu na smeru Medicinska biohemija, nakon čega je stekla praktična znanja iz oblasti laboratorijske dijagnostike tokom odrađivanja pripravničkog staža u Beo-Lab laboratoriji. Trenutno zaposlena u kompaniji Genial d.o.o. kao Data Analitičar. Motivisana da konstantno unapređuje svoja znanja, posebno iz oblasti uticaja socioekonomskih i psiholoških faktora na zdravlje ljudi, a sa željom da pomogne unapređenju zdravlja ljudi.