BNP - B tip natriuretički peptid

BNP - B tip natriuretički peptid

 • BNP
Cena u privatnim laboratorijama za BNP - B tip natriuretički peptid je od 2000 - 3900 din.
 • O analizi

  Test se koristi za kvantitativno određivanje koncentracije BNP u plazmi. Koristi se za postavljanje dijagnoze i procenu stepena srčane insuficijencije (slabosti).

 • Uzorak

  Uzorak plazme.

 • Kada se ispituje?

  BNP se određuje:

  • Kao pomoć u dijagnostifikovanju i proceni stepena težine kongestivne srčane insuficijencije
  • Za procenu rizika od razvoja komplikacija i smrti kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  BNP (B-tip natriuretičkog peptida) zajedno sa atrijalnim natriuretičkim peptidom (ANP) i C-tipom natriuretičkog peptida (CNP) pripada porodici strukturno sličnih peptida.

  Srčani natriuretički peptidi se sintetišu u srčanom tkivu i funkcija im je regulacija krvnog pritiska održavanjem ravnoteže elektrolita i tečnosti. Oni su prirodni antagonisti renin-angiotenzin-aldosteron sistema i simpatičkog nervnog sistema. Ovi peptidi stimulišu natriurezu i diurezu (izlučivanje natrijuma i vode), deluju kao vazodilatatori i imaju antimitogene efekte na srčano tkivo. ANP i BNP se oslobađaju iz srca kao odgovor na hemodinamski stres (povećanje zapremine cirkulišuće tečnosti u kardiovaskularnom sistemu dovodi do istezanja zida miokarda, dilatacije komora i povećanja pritiska u komorama). Povećane koncentracije BNP u krvi ukazuju na srčanu disfunkciju. Koncentracija BNP se povećava sa godinama i povećane vrednosti se mogu naći i kod zdravih osoba starijih od 75 godina, što ukazuje na povećanu učestalost disfunkcije srca kod ovih osoba.

  BNP je prvo izolovan iz moždanog tkiva svinja (otuda naziv moždani natriuretički peptid), a danas se zna da mu je glavno mesto sinteze srce. PreproBNP (134 aminokiseline) se sintetiše u kardiomiocitima i iz njega nastaje prekursor proBNP (108 aminokiselina). Razgradnjom proBNP nastaju fiziološki aktivan BNP (32 aminokiseline) i NT-proBNP (76 aminokiselina). BNP i NT-proBNP su detektovani u perifernoj krvi i oba parametra se koriste za dijagnostikovanje srčane insuficijencije i praćenje stanja pacijenata sa ovom bolešću. Poluvreme života BNP u cirkulaciji je 23 minuta i njegova degradacija uključuje specifične ćelijske receptore i endopeptidaze.

  Brojne studije su pokazale da se BNP može koristiti za dijagnozu, prognozu i praćenje terapije pacijenata sa srčanom insuficijencijom.

  Utvrđene su povećane koncentracije BNP u plazmi kod pacijenata sa srčanom disfunkcijom i kod smanjenja fizioloških funkcionalnih kapaciteta, kao što su smanjena ejekciona frakcija leve komore i stanja nakon vežbanja.

  Koncentracija BNP u plazmi daje korisne informacije u vezi sa dijagnozom i lečenjem disfunkcije leve komore zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima (npr. EKG, rendgen srca, ehokardiogram).

  Evropsko društvo za kardiologiju (European Society of Cardiology) uključilo je određivanje BNP i NT-proBNP u svoje upustvo za dijagnostifikovanje i isključivanje srčane insuficijencije.

  Određivanje koncentracije BNP važno je za prognozu i praćenje pacijenata sa srčanom insuficijencijom i akutnim koronarnim sindromom.

  Šta su pokazale naučne studije:

  • Kod pacijenata sa srčanom insuficijencijom, povećane koncentracije BNP su povezane sa povećanim rizikom za oboljevanje i smrtnost od ove bolesti.
  • Kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom, povećane koncentracije BNP su povezane sa češćim komplikacijama i većom smrtnošću nakon infarkta miokarda.

  Naučne studije su ukazale na korisnost određivanja koncentracije BNP za poboljšanje lečenja pacijenata sa srčanom insuficijencijom. Praćena je efikasnost terapije natrekorom (nesiritid, rekombinantni BNP) kod pacijenata sa akutnom dekompenzovanom srčanom insuficijencijom, tako što je određivan nivo BNP u krvi pre terapije i 2h nakon terapije lekom. Zbog kratkog poluvremena života BNP (23 minuta), izmerena koncentracija BNP nakon dva sata reflektuje nivo endogenog BNP, a kod pacijenata dovodi do poboljšanih hemodinamskih efekata.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  BNP - B tip natriuretički peptid?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije BNP određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti BNP je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultate testa ne treba smatrati apsolutnim dokazom prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će interpretirati lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

  Iako se oba parametra BNP i NT-proBNP koriste kao dijagnostički pokazatelji srčane insuficijencije njihovi rezultati nisu uporedivi.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2012.
  2. Suzuki T, Yamazaki T, Yazaki Y. The role of natriuretic peptides in the cardiovascular system. Cardiovasc Res 2001;51:489-94.
  3. Hirata Y, Matsumoto A, Aoyagi T, Ymaoki K, Kumoro I, Suzuki T, Ashida T, Sugiyama T, Hada Y, Kuwajima I, Nishinaga M, Akioka H, Nakajima O, Nagai R, Yazaki Y. Measurement of plasma brain natriuretic peptide level as a guide for cardiac overload. Cardiovascular Res 2001;51:585-91.
  4. Mair J, Hammerer-Lercher, Puschendorf B. The impact of cardiac natriuretic peptide determination on the diagnosis and management of heart failure. Clin Chem Lab Med 2001;39:571-88.
  5. Clerico A, Del Ry S, Giannessi D. Measurement of cardiac natriuretic hormones (atrial natriuretic peptide, brain natriuretic peptide, and related peptides) in clinical practice: the need for a new generation of immunoassay methods. Clin Chem 2000;46:1529-34.
  6. Berger R, Huelsman M, Strecker K, Bojic A, Moser P, Stanek B, Pacher R. B-type natriuretic peptide predicts sudden death in patients with chronic heart failure. Circulation 2002;105:2392-97.
  7. Koglin J, Pehlivanli S, Schwaiblmair M, Vogeser M, Cremer P, von Scheidt W. Role of brain natriuretic peptide in risk stratification of patients with congestive heart failure. J Am Coll Cardiol 2001;38:1934-41.
  8. DeLemos JA, Morrow DA, Bentley JH, Omland T, Sabatine MS, McCabe CH, Hall C, Cannon CP, Braunwald E. The prognostic value of B-type natriuretic peptide in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med 2001;345:1014-21.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.