CK - Kreatin kinaza

CK - Kreatin kinaza

 • CK
Cena u privatnim laboratorijama za CK - Kreatin kinaza je od 160 - 500 din.
 • O analizi

  Test se koristi za kvantitativno određivanje aktivnosti enzima kreatin-kinaze u serumu. Koristi se u dijagnostici i praćenju oboljenja mišića, srca i centralnog nervnog sistema (CNS).

 • Uzorak

  Uzorak seruma ili plazme.

 • Kada se ispituje?

  Ispituje se kod postavljanja dijagnoze i praćenje efekata terapije mišićnih oboljenja ili kod sumnje na oštećenje mišića bilo kog uzroka.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Enzim kreatin-kinaza (CK) katalizuje reverzibilnu reakciju fosforilacije kreatina u fosfokreatin, pri čemu se oslobađa energija koju koriste mišići za kontrakciju. CK je dimer izgrađen od dve monomerne jedinice. Danas su poznata tri monomera ovog enzima koja se označavaju kao M, B i Mi. Iz monomera M i B nastaju tri citoplazmatična izoenzima, koji imaju istu molekulsku težinu, katalizuju istu reakciju, ali imaju različitu molekulsku strukturu i lokalizovani su u različitim organima. Četvrti izoenzim je lokalizovan u mitohondrijama.

  Ovi izoenzimi su:

  • CK-MM (mišićni) primarno se nalazi u skeletnim mišićima
  • CK-BB (moždani) primarno se nalazi u centralnom nervnom sistemu, ali ga ima i u gastrointestinalnom traktu i uterusu.
  • CK-MB (miokardijalni) lokalizovan na miofibrilima srčanog mišića.
  • CK-Mi (mitohondrijalni) nalazi se u mitohondrijama ćelija i odgovoran je za transport ATP iz mitohondrija u citoplazmu.

  Povećanje aktivnosti CK je najosetljiviji parametar oštećenja mišića. CK raste kod miopatija kao što je Dišenova mišićna distrofija i kod stanja povezanih sa nekrozom mišića kao što je rabdomioliza. Ukupni CK takođe može biti povećan kod oboljenja CNS-a kao što je Rejov sindrom.

  Ranije je najznačajnija klinička primena određivanja aktivnosti ukupnog CK bila zajedno sa aktivnošću CK-MB izoenzima kod postavljanja dijagnoze akutnog infarkta miokarda (AIM). U novije vreme je ovo napušteno i određivanje CK/CK-MB je zamenjeno određivanjem troponina T i I koji predstavljaju mnogo specifičnije markere oštećenja srčanog tkiva. Međutim aktivnost CK/CK-MB se koristi nekada za otkrivanje rizika za reinfarkt kod pacijenata sa AIM.

  Koncentracija ukupnog CK raste kod oštećenja miokarda, pošto je i srce mišićni organ, sa značajnim porastom koncentracije CK-MM i CK-MB izoenzima. Povećanje koncentracije CK-MB u serumu zavisi od veličine oštećenja miokarda. Osetljivost i specifičnost određivanja koncentracije ukupnog CK kod pacijenata sa AIM se povećavaju određivanjem stope rasta (“slope”) u periodu od 4h, 8h i 12h nakon infarkta miokarda. Ukoliko bolest nema komplikovan tok, vrednosti se vraćaju na normalu nakon 3-6 dana. Odmah posle infarkta miokarda povećava se i aktivnost CK-MB, ali to povećanje ne ide paralelno sa povećanjem ukupne CK i maksimalne vrednosti se javljaju nešto ranije. Kod tipičnog infarkta miokarda vrednosti CK-MB iznose više od 8% ukupnog CK, uglavnom su između 10 i 30%.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  CK - Kreatin kinaza?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Aktivnosti enzima CK određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti CK je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2012.
  2. Vafaie M. State-of-the-art diagnosis of myocardial infarction. Diagnosis 2016; 3(4): 137–142.
  3. Thygesen K, Alpert JS et al. Myocardial infarction redefined-A consensus document of the Joint European Society of Cardiology/American College of Cardiology Committee for the redefinition of myocardial infarction. JACC 2000;36:959-969.
  4. Stein W. Creatine kinase (total activity). Creatine kinase isoenzymes and variants. In:Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnostics. Use and assessment of clinical laboratory results. Frankfurt/Main: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998:71-79.
  5. Spasić S, Jelić-Ivanović Z, Spasojević-Kalimanovska V. Medicinska biohemija, udžbenik, Farmaceutski fakultet, Beograd, 2018.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.