HCG - Humani horionski gonadotropin

HCG - Humani horionski gonadotropin

 • hCG
Cena u privatnim laboratorijama za HCG - Humani horionski gonadotropin je od 800 - 1000 din.
 • O analizi

  Test se koristi za potvrdu trudnoće.

  Takođe, klinički značaj je i u dijagnostici vanmateričnih trudnoća, kao pomoć u dijagnostici abnormalnosti kod ploda, za praćenje rizičnih trudnoća, ali i za dijagnostiku i praćenje tumora germinativnih ćelija i gestacionih trofoblastičnih bolesti.

 • Uzorak

  Serum, heparinizirana plazma, prvi jutarnji urin.

 • Kada se ispituje?

  Ispitivanje hCG-a može biti kvalitativno i kvantitativno. Kvalitativno je najčešće u svrhe preliminarnog utvrđivanja prisusutva trudnoće. Kvantitativno se radi u svrhe:

  • definitivne potvrde trudnoće
  • dijagnostike ektopične trudnoće
  • praćenja trudnoće
  • praćenja rizičnih trudnoća i žena posle pobačaja
  • utvrđivanja starosti ploda
  • utvrđivanja eventualnih abnormalnosti u razvoju ploda
  • dijagnostike i praćenja terapije gestacione trofoblastne bolesti
  • dijagnostike i praćenja terapije tumora germinativnih ćelija
  • dijagnostike i praćenja terapije tumora koji produkuju hCG.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju. Kada su u pitanju kvalitativni testovi u uzorcima urina, poželjno je testirati prvi jutarnji urin, jer je nivo hCG-a očekivano u njemu veći. Ukoliko se koriste diuretici onda može doći do lažno negativnih rezultata testa zbog razblaživanja uzorka. Lažno pozitivni rezultati testa u urinu mogu se sresti kod proteinurija (prisustvo značajnih količina proteina u urinu) i hematurija (prisustvo krvi u urinu). Takođe, test na trudnoću urađen u uzorku urina može biti lažno negativan ukoliko se ne ispoštuje uputstvo za izvođenje ili se test izvede previše rano. Što se tiče kvantitativnih testova u krvi, oni su mahom svi specifični i sa malim brojem interferencija. Ometajući mogu biti lekovi protiv neplodnosti koji sadrže ovaj hormon, neki lekovi iz grupe antikonvulziva, antiparkinsonika, hipnotika ili lekova za smirenje. Dodatno, kod nekih autoimunih bolesti usled sličnosti antitela sa molekulom hCG-a može biti lažno pozitivnih rezultata. Ukoliko se radi određivanje hCG-a u seriji poželjno je da se koristi ista metoda radi pravilnog praćenja i tumačenja rezultata testa.

 • Detaljan opis

  Humani horionski gonadotropin je glikoprotein po strukturi, koji se sastoji od proteinskog omotača sa razgranatim ugljenohidratnim bočnim lancima na čijem se terminalnom kraju nalazi sijalinska kiselina. Ovaj hormon je heterodimer sastavljen od dve subjedinice: α i β. Alfa subjedinica je po strukturi zajednička sa hormonima LH, FSH i TSH, dok je beta po rasporedu aminokiselina slična beta subjedinici LH, ali je po sadržaju ugljenih hidrata imunospecifična za hCG. Subjedinice se sintetišu odvojeno i geni za njihovo kodiranje nalaze se na različitim hromozomima. Vezane su nekovalentnim vezama i razdvajanjem subjedinica gubi se hormonska aktivnost. U serumu majke može se naći nekoliko oblika hCG-a: intaktni i razdvojen na subjedinice

  hCG se sintetiše u sincitiotrofoblastnim ćelijama placente vrlo brzo posle začeća (trofoblast je formacija ćelija koje se formiraju po ugrađivanju oplođene jajne ćelije u zid materice i od nje jednim delom nastaje posteljica, tj.placenta). Vrednosti rastu u krvi trudnice, a prati ih eliminacija urinom, te je moguće i iz ovog uzorka pouzdano utvrditi prisustvo trudnoće već u prvim danima po izostanku menstruacije. U normalnim trudnoćama se nivo hCG-a u krvi pravilno duplira na svaka dva dana i maksimum dostiže između 8-11. nedelje trudnoće. Vrednosti nakon toga opadaju, takođe ujednačeno. Tačna koncentracija hCG može da posluži kao parametar za utvrđivanje starosti fetusa. Fiziološka uloga hCG-a je u održavanju corpus luteuma, koje će proizvoditi progesteron i estrogen za dalje održavanje trudnoće. Kasnije ulogu u proizvodnji progesterona preuzima placenta, te je zato nivo hCG-a u kasnijim stadijumima trudnoće značajno niži.

  Kod ektopičnih (vanmateričnih) trudnoća nivo hCG-a raste, ali ne pravilno, već znatno sporije i zato je poželjno testiranje raditi u više dana u pravilnim razmacima kako bi se utvrdio trend rasta.

  Ukoliko postoji poremećaj u razvoju ploda, nivo hCG-a biće povišen ili snižen, zavisno od stanja i stadijuma trudnoće. Zato se u prenatalnim skrininzima na najčešće genetske abnormalnosti fetusa nalazi i test na βhCG.

  Takođe, neka druga tkiva osim placentalnog mogu produkovati hCG. To se najčešće dešava u patološkim stanjima i kod određenih tumora, kada je značajno visoka koncentracija hCG-a i prisutna je disproporcija u sintezi njegovih subjedinica. Zato se hCG kao intaktan ili njegova beta subjedinica mogu koristiti kao tumor markeri. Stanja povezana sa ovakvom ulogom hCG-a su gestacijska trofoblastna bolest, tumori testisa, tumori jajnika i neki tumori koji produkuju između ostalog i hCG (neki tumori pluća, jetre, tumor dojke).

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  HCG - Humani horionski gonadotropin?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije hCG-a određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Zavisno od metode i karakteristika testa, ali pre svega od faze trudnoće referentni opsezi se razlikuju. Preporučuje se tumačenje rezultata prema referentnim vrednostima uspostavljenim u samoj laboratoriji definisanim u populaciji koja gravitira toj laboratoriji.

  Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva nekog stanja. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Stojanov M.(2004): Laboratorijska endokrinologija, IGP Excelsior, Beograd, 263-271.
  2. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2012.
  3. Clinical Guide to Laboratory Tests. 3rd ed. Tietz N, ed. Philadelphia: W.B. Saunders & Co; 1995: 248-249, 210-211.
  4. https://labtestsonline.org/tests/hcg-pregnancy.
  5. https://labtestsonline.org/tests/hcg-tumor-marker.
  6. Fertility Authority. What is Human Chorionic Gonadotropin (hCG)?. FertilityAuthority.com. dostupno online na http://www.fertilityauthority.com/daily-shot-archive/what-human-chorionic-gonadotropin-hcg. Pristupljeno februar 2019.
  7. Valbuena H, Ramis J, Sagalá J, Sánchez MA, Aulesa C. First-trimester screening biochemical markers (free beta-subunit human chorionic gonadotropin, pregnancy-associated plasma protein-A) and risk of early fetal loss. J Obstet Gynaecol Res. 2014 Aug 27. [Medline]
  8. Barlow LJ, Badalato GM, McKiernan JM. Serum tumor markers in the evaluation of male germ cell tumors. Nat Rev Urol. 2010 Nov. 7(11):610-7. [Medline].
  9. Chakraborty C, Gleeson LM, McKinnon T, Lala PK. Regulation of human trophoblast migration and invasiveness. Can J Physiol Pharmacol. 2002 Feb. 80(2):116-24. [Medline].
  10. Cole LA, Gutierrez JM. Production of human chorionic gonadotropin during the normal menstrual cycle. J Reprod Med. 2009 Apr. 54(4):245-50. [Medline].
  11. Farinde, A. Human Chorionic Gonadotropin (hCG). Medscape Drugs & Diseases [On-line]. Dostupno online na http://emedicine.medscape.com/article/2089158-overview, kroz http://emedicine.medscape.com. Pristupljeno februar 2019.

Sanja Milutinović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1989. godine u Paraćinu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu na smeru magistar farmacije-medicinski biohemičar 2013 godine. Dobitnik je nagrade prof. dr Ivan Berkeš kao najbolji student magistar farmacije–medicinski biohemičar u školskoj 2012/2013 godini. Nakon položenog državnog ispita započinje radni odnos u odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Kuršumlija 2015.godine. Trenutno je načelnik laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Kuršumlija.