HDL-holesterol

HDL-holesterol

 • HDL-h
Cena u privatnim laboratorijama za HDL-holesterol je od 100 - 470 din.
 • O analizi

  Test se koristi za određivanje koncentracije HDL-h u krvi. Koristi se za rano prepoznavanje rizika za nastanak kardiovaskularnih (srčanih) bolesti.

 • Uzorak

  Uzorak seruma ili plazme.

 • Kada se ispituje?

  HDL-holesterol se određuje u serumu ili plazmi najčešće u sklopu određivanja osnovnog lipidnog statusa zajedno sa ukupnim holesterolom, trigliceridima i holesterolom u lipoproteinima male gustine (LDL-h) i to kod:

  • postavljanja dijagnoze poremećaja lipida-dislipidemija,
  • utvrđivanja rizika od kardiovaskularnih oboljenja,
  • praćenja efikasnosti antihiperlipidemijske terapije (terapija za snižavanje koncentracije parametara lipidnog statusa).

 • Priprema

  Za određivanje koncentracije HDL-holesterola, neophodno je:

  • Da se pacijent uobičajeno hrani i da nema promena u telesnoj težini najmanje 14 dana pre vađenja krvi.
  • Da ne vežba intenzivno najmanje 24h pre vađenja krvi.
  • Da se krv uzima nakon perioda noćnog gladovanja od 10-12h.

 • Detaljan opis

  Lipidi sintetisani u jetri ili uneti hranom i apsorbovani u tankom crevu se moraju transportovati do različitih tkiva i organa da bi ostvarili svoje metaboličke funkcije. Zbog hidrofobne prirode oni se transportuju kroz vodenu sredinu krvi u vidu lipoproteinskih čestica. Lipoproteinske čestice se sastoje od lipidnih komponenti udruženih sa proteinskim: jezgra izgrađenog od estara holesterola i triglicerida (nepolarni lipidi) i omotača izgrađenog od neesterifikovanog holesterola i apoliproteina (polarne komponente).

  Lipoproteini se prema svojoj gustini dele u 5 glavnih klasa:

  • hilomikroni,
  • lipoproteini veoma male gustine (engl. very low-density lipoprotein -VLDL),
  • lipoproteini intermedijarne gustine (engl. intermediate density lipoprotein -IDL),
  • lipoproteini male gustine (engl. low-density lipoprotein -LDL),
  • lipoproteini velike gustine (engl. high-density lipoprotein -HDL).

  HDL je najmanja lipoproteinska čestica, najveće gustine. Sadrži velike količine proteina, približno iste količine holesterola i fosfolipida i malo triglicerida.

  HDL se sintetiše primarno u jetri i u manjoj meri u intestinalnim ćelijama. Osnovna uloga HDL-h je:

  • reverzni transport holesterola iz ćelija perifernih tkiva u jetru,
  • obezbeđivanje apolipoproteina potrebnih za odvijanje metabolizma ostalih lipoproteinskih čestica,
  • antioksidativno, antiinflamatorno i antiaterosklerotsko delovanje.

  Smatra se da se 25% ukupnog holesterola pomoću HDL lipoproteinskih čestica transportuje u jetru, gde se dalje metaboliše do žučnih kiselina. Ovaj metabolički put holesterola igra važnu ulogu u sprečavanju nastanka aterosklerotskih promena na ćelijama subendotelnog prostora koronarnih arterija, cerebrovaskularnih i perifernih krvih sudova. Zato HDL ima antiaterogena svojstva i sadržaj holesterola koji nosi ova čestica poznat je kao “dobar holesterol”.

  Brojne kliničke i epidemiološke studije pokazale su jaku, obrnuto proporcionalnu, vezu između koncentracije HDL-h i razvoja kardiovaskularnih oboljenja.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  HDL-holesterol?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije HDL-h određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Lekar će tumačiti rezultate testa zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2012.
  2. Spasić S, Jelić-Ivanović Z, Spasojević-Kalimanovska V. Medicinska biohemija, udžbenik, Farmaceutski fakultet, Beograd, 2018.
  3. Majkić-Singh N. Medicinska biohemija, Beograd, 2006.
  4. Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, et al. 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the management of blood cholesterol. J Am Coll Cardiol 2019; 73(24); DOI: 10.1016/j.jacc.2018.11.003

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.