Leukociti

Leukociti

 • WBC
Cena u privatnim laboratorijama za Leukociti je od 55 - 220 din.
 • O analizi

  Leukociti ili bela krvna zrnca su ćelije krvi koje imaju važnu ulogu u imunskom sistemu čoveka. Pomažu u borbi protiv infekcije i imaju ulogu u zapaljenju, alergijskom odgovoru i zaštiti od kancera. Test se koristi za određivanje broja leukocita u sklopu određivanja kompletne krvne slike.

 • Uzorak

  Uzorak pune krvi.

 • Kada se ispituje?

  Kod određivanja broja leukocita u sklopu određivanja kompletne krvne slike.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Krv je telesna tečnost koja cirkuliše krvnim sudovima. Sastoji se od krvne plazme u kojoj se nalaze rastvoreni ćelijski elementi:

  • leukociti
  • eritrociti
  • trombociti

  Ćelije krvi se stvaraju u hematopoeznim organima, primarno u koštanoj srži, otpuštaju se u cirkulaciju, posle određenog vremenskog perioda se razgrađuju i bivaju zamenjene novim.

  Leukociti ili bela krvna zrnca su ćelije krvi koje imaju važnu ulogu u imunom sistemu čoveka. Pomažu u borbi protiv infekcije i imaju ulogu u zapaljenju, alergijskom odgovoru i zaštiti od kancera. U perifernoj krvi zdravih osoba cirkulišu tri vrste leukocita:

  1. segmentirani granulociti (tzv. granulociti) - u citoplazmi imaju tri vrste granula, pa se prema vrsti granula dele na:
   • Neutrofilne (boje se neutralnim bojama)
   • Eozinofilne (boje se kiselim bojama – eozinom)
   • Bazofilne (boje se baznim bojama)
  2. Limfociti, koji se dele u tri podtipa:
   • B limfocite, koji produkuju antitela
   • T limfocite
   • NK ćelije (engl. natural killer cells - prirodne ćelije ubice)
  3. Monociti

  Postoje brojna stanja (maligni tumori, imunološki poremećaji) pored infekcija i zapaljenja, koja mogu uticati na produkciju leukocita u koštanoj srži ili njihovo preživljavanje u perifernoj krvi, što može rezultovati povećanim ili smanjenim brojem leukocita u krvi. Promene broja leukocita su često praćene i promenom odnosa pojedinih vrsta leukocita, kao i morfološkim promenama unutar samih leukocita (pojava toksičnih granulacija u citoplazmi itd.). Tako se na primer kod akutnih baketrijskih infekcija javlja povećan broj leukocita sa povećanim procentom neutrofilnih granulocita, dok se kod virusnih infekcija javlja smanjen broj leukocita sa povećanim procentom limfocita.

  Povećanje broja leukocita se naziva leukocitoza, a smanjenje broja leukopenija.

  Broj leukocita se određuje u sklopu određivanja kompletne krvne slike. Na hematološkim analizatorima broj leukocita se izražava kao apsolutni i relativni broj. Pojedini hematološki analizatori određuju ukupan broj leukocita i tri subpopulacije (granulociti, limfociti, monociti) i ovo predstavlja tzv. 3-diff krvnu sliku, dok određivanje ukupnog broja leukocita, neutrofila, bazofila, eozinofila, limfocita i monocita predstavlja tzv. 5-diff krvnu sliku.

  Kod ispitivanja poremećaja u broju leukocita, pored parametara koji se određuju pregledom kompletne krvne slike, lekar može tražiti i dodatne testove radi postavljanja dijagnoze:

  • Razmaz periferne krvi
  • Ispitivanje punktata koštane srži

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Leukociti?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

  Rezultate hematoloških parametara treba tumačiti kada je to moguće u odnosu na prethodni rezultat pacijenta, a ne u odnosu na sam referentni interval.

   Literatura
  1. Petrović V. Miroljub, Laboratorijska hematologija, Beograd, 2002.
  2. Hsleh Matthew M, et al. Prevalence of neutropenia in the U.S. population: age, sex, smoking status, and ethnic differences. Ann Intern Med 2007; 146:486-492.
  3. Dugdale D. (2011 February 13 Updated). White blood cell count – series. MedlinePlus. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/presentations/100151_1.htm through http://www.nlm.nih.gov. Accessed on 2/27/2015.
  4. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (2015 February 23 Updated). Immune system. Available online at http://www.niaid.nih.gov/topics/immunesystem/Pages/default.aspx through http://www.niaid.nih.gov. Accessed 2/27/2015.
  5. Pagana KD, Pagana TJ, and Pagana TN. Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference 12th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. 2015, pp 991-995.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.