N-terminalni deo pro B-tipa natriuretičkog peptida

N-terminalni deo pro B-tipa natriuretičkog peptida

 • NT-proBNP
Cena u privatnim laboratorijama za N-terminalni deo pro B-tipa natriuretičkog peptida je od 2390 - 3920 din.
 • O analizi

  Test se koristi za kvantitativno određivanje NT-proBNP u serumu ili plazmi. Koristi se za postavljanje dijagnoze i procenu stepena kongestivne srčane insuficijencije.

 • Uzorak

  Uzorak seruma ili plazme.

 • Kada se ispituje?

  Koristi se za postavljanje dijagnoze i procenu stepena kongestivne srčane insuficijencije, detekciju blažih formi srčane disfunkcije i praćenja efikasnosti terapije pacijenata sa disfunkcijom leve komore.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  BNP (B-tip natriuretičkog peptida) zajedno sa atrijalnim natriuretičkim peptidom (ANP) i C-tipom natriuretičkog peptida (CNP) pripada porodici strukturno sličnih peptida. Srčani natriuretički peptidi se sintetišu u srčanom tkivu i funkcija im je regulacija krvnog pritiska održavanjem ravnoteže elektrolita i tečnosti.

  PreproBNP (134 aminokiseline) se sintetiše u kardiomiocitima i iz njega nastaje prekursor proBNP (108 aminokiselina). Razgradnjom proBNP nastaju fiziološki aktivan BNP (32 aminokiseline) i neaktivan peptid NT-proBNP (76 aminokiselina). BNP i NT-proBNP su detektovani u perifernoj krvi i oba parametra se koriste za dijagnostikovanje srčane insuficijencije i praćenje stanja pacijenata sa ovom bolešću.

  NT-proBNP je korisno dijagnostičko i prognostičko sredstvo jer se oslobađa u cirkulaciju kao posledica širenja srčanih pretkomora i komora zbog povećanog intrakardijalnog pritiska.

  Disfunkcija leve komore može da nastane zbog:

  • koronarne srčane bolesti
  • arterijske hipertenzije
  • oboljenja zalistaka
  • primarnog oboljenja miokarda

  Neadekvatno lečenje disfunkcije leve komore može dovesti do iznenadne smrti. Kod pacijenata sa disfunkcijom leve komore rastu koncentracije BNP i NT-proBNP u cirkulaciji i dobro koreliraju sa prognozom oboljenja. Promene u koncentraciji NT-proBNP tokom vremena, se mogu koristiti radi procene uspešnosti lečenja pacijenata sa disfunkcijom leve komore.

  Hronična srčana insuficijencija je klinički sindrom prouzrokovan smanjenom sposobnošću srca da pumpa krv i zavisno od simptoma i težine oboljenja je podeljena u 4 grupe (New York Heart Association classification (NYHA) I-IV). Kada se pacijenti klasifikuju prema NYHA podeli koncentracije NT-proBNP rastu sa porastom broja klase i reflektuju ozbiljnost srčanog oštećenja. Visoka osetljivost NT-proBNP omogućuje detekciju blažih oblika srčane disfunkcije kod asimptomatskih pacijenata sa strukturnim srčanim oboljenjima.

  Radna grupa za dijagnozu i lečenje hronične srčane insuficijencije Evropskog udruženja za kardiologiju (engl. European Society of Cardiology Task Force for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure) preporučuje u svojim vodičima da se natriuretički peptidi, uključujući i NT-proBNP, mogu koristiti kao testovi za isključivanje ovog oboljenja s obzirom na njihovu veliku negativnu prediktivnu vrednost (97-100%).

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  N-terminalni deo pro B-tipa natriuretičkog peptida?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije NT-proBNP određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti NT-proBNP je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

  Vrednosti NT-proBNP rastu sa godinama pacijenta i zavise od pola.

  Rezulatati BNP i NT-proBNP nisu uporedivi. NT-proBNP je stabilniji od BNP in vitro.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2012.
  2. Remme WJ, Swedberg K et al. The European Society of Cardiology Task Force Report: Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure. European Heart Journal 2001;22:1527-1560.
  3. Mueller T, et al. Head-to-head comparison of the diagnostic utility of BNP and NT-proBNP in symptomatic and asymptomatic structural heart disease. Clin Chim Acta 2004;341:41-48.
  4. Pfister R, et al. Use of NT-proBNP in routine testing and comparison to BNP. Eur J Heart Fail 2004;6(3):289-293.
  5. Seino Y, et al. Application of NT-proBNP and BNP measurements in cardiac care: a more discerning marker for the detection and evaluation of heart failure. Eur J Heart Fail 2004;6(3):295-300.
  6. Costello-Boerrigter LC, et al. NT-proBNP is superior to BNP in the detection of LV systolic dysfunction in the community. J Cardiac Failure 2004;10(4) Suppl. 4.
  7. Prontera C, et al. Analytical performance and diagnostic accuracy of a fully-automated electrochemiluminescent assay for the N-terminal fragment of the pro-peptide of brain natriuretic peptide in patients with cardiomyopathy: comparison with immunoradiometric assay methods for brain natriuretic peptide and atrial natriuretic peptide. Clin Chem Lab Med 2004;42:37-44.
  8. James SK, et al. NT proBNP and other risk markers for the separate prediction of mortality and subsequent myocardial infarction in patients with unstable coronary artery disease. GUSTO IV Substudy. Circulation 2003;108:275-281.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.