Razmaz periferne krvi

Razmaz periferne krvi

 • Periferni razmaz
Cena u privatnim laboratorijama za Razmaz periferne krvi je od 126 - 1600 din.
 • O analizi

  Test se koristi za izradu razmaza periferne krvi. Služi kao pomoć pri detekciji, dijagnozi i praćenju oboljenja koja pogađaju ćelije krvi.

 • Uzorak

  Uzorak pune krvi.

 • Kada se ispituje?

  Kod pomoći pri detekciji, dijagnozi i praćenju oboljenja koja pogađaju ćelije krvi kada rezultat kompletne krvne slike pokaže promenu u morfologiji i veličini ćelija.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Razmaz periferne krvi predstavlja razvučenu kap krvi na predmetnom staklu, koja se tretira specijalnim bojama da bi se ćelije krvi jasno videle i evaluirale. Tradicionalno, napravljeni razmaz periferne krvi laboranti ili lekari/biohemičari gledaju pod mikroskopom, međutim danas su se razvili i automatski digitalni sistemi koji mogu analizirati razmaz krvi mnogo efikasnije.

  Razmaz periferne krvi predstavlja pregled ćelija prisutnih u krvi u momentu uzorkovanja krvi. Razmaz krvi omogućava evaluaciju sledećih ćelija:

  • Leukocita - poredi se veličina, oblik i broj i vrsta leukocita,
  • Eritrocita - procenjuje se oblik, veličina i boja (sadržaj hemoglobina),
  • Trombocita - procenjuje se broj.

  Kod zdravih osoba u perifernoj krvi se nalaze zrele forme ćelija (leukocita, eritrocita i trombocita), međutim pod određenim uslovima koštana srž može otpuštati u cirkulaciju nezrele ili abnormalne ćelije. Ove nezrele ćelije se mogu evaluirati posmatranjem perifernog razmaza.

  Danas postoje sofisticirani hematološki analizatori koji signaliziraju svaku abnormalnost u veličini i morfologiji ćelija krvi. Ukoliko pri analizi kompletne krvne slike i/ili diferencijalne leukocitarne formule postoje nezreli, atipični leukociti, eritrociti ili trombociti onda je potrebno napraviti razmaz periferne krvi. Razmaz koristi lekaru da identifikuje stanje koje je dovelo do promene ćelija krvi i da prati dalju terapiju specifičnog oboljenja.

  Rezultati

  Rezultati razmaza periferne krvi uključuju opis eritrocita, leukocita i trombocita, kao i sve uočene abnormalnosti koje se mogu videti.

  Poremećaji u morfologiji eritrocita se mogu podeliti u pet grupa:

  1. Poremećaj veličine (anizocitoza)

  2. Eritrociti se prema veličini mogu podeliti na :
   • makrocite (velike eritrocite - sreću se kod deficijencije vitamina B12 i folata, alkoholizma, oboljenja jetre, oboljenja štitne žlezde i mijelodisplastičnog sindroma)
   • mikrocite (male eritrocite - javljaju se kod sideropenijske anemije i talasemije)
  3. Poremećaj oblika (poikilocitoza)
   • sferocitoza (eritrociti su sfernog oblika - sreće se kod urođenih hemoliznih anemija)
   • ovalocitoza (eritrociti su elipsastog oblika - sreće se kod mijelofibroze i raznih urođenih anemija)
   • drepanocitoza (eritrociti imaju oblik srpa - sreće se kod urođene hemolizne anemije tzv. srpaste anemije)
   • leptocitoza (eritrociti imaju pljosnat izgled - sreće se kod talasemije)
   • akantocitoza (eritrociti imaju produžetke - sreće se kod karcinoma želuca, upale bubrega sa uremijom i kod nekih drugih hroničnih bolesti)
   • megalocitoza (eritrociti su ovalni i deblji nego normalni - sreće se kod megaloblastne anemije)
  4. Prisustvo ostataka jedra u eritrocitu (Hovel-Džolijeva telašca i Kabotovi prstenovi)
  5. Promena obojenosti
   • hipohromija (eritrociti imaju manje hemoglobina - sreće se kod talasemije i sideropenijske anemije)
   • hiperhromija (eritrociti imaju više hemoglobina - sreće se kod dehidratacije ili kod sferocita)
   • polihromazija (eritrociti su sivo-ružičasti, usled ubrzanog stvaranje eritrocita u kostnoj srži)
   • prisustvo raznih formacija (inkluzija) u eritrocitu
  6. Prisustvo patoloških inkluzija
  7. Poremećaji u morfologiji leukocita se mogu podeliti:

   1. Promene veličine granulocita (veliki granulociti-makropoliciti - sreću se kod perniciozne anemije i mali granulociti-mikropoliciti - sreću se kod leukoze, uremije)
   2. Promene citoplazme granulocita (toksične granulacije, bazofilija, hiperacidofilija, ćelije sistemskog lupusa)
   3. Promene jedra granulocita (hipersegmentacija jedra, Pelger-Hjuetova anomalija, jedro sa karioshizma)
   4. Promene morfologije limfocita se ogledaju u pojavi vakuola u citoplazmi ili izduživanju limfocita u oblik vretena što se sreće kod hronične limfocitne leukemije
   5. Promene morfologije monocita se ogledaju u promeni veličine (makro- i mikro-monociti) koja se sreće kod infekcija i pojave virocita kod virusnih infekcija (infektivna mononukleoza).

   Poremećaji u morfologiji trombocita se ogledaju u promeni veličine trombocita. Veliki trombociti se sreću kod mijeloproliferativnih neoplazmi i imune trombocitopenije kada kostna srž pokušava da nadoknadi nizak broj trombocita.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Razmaz periferne krvi?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Genzen, J. and Lehman, C. (2018 May, Updated). HELLP Syndrome Aplastic Anemia. ARUP Consult. Available online at https://arupconsult.com/content/hellp-syndrome. Accessed on 6/02/18.
  2. Braden, C. (2017 August 2, Updated). Neutropenia. Medscape Hematology. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/204821-workup#c11. Accessed on 6/02/18.
  3. Cle, D. Blood film in the era of streaming cells. Rev Bras Hematol Hemoter 2017; 39(4): 295–296.
  4. Comar, S. et. Al. Evaluation of criteria of manual blood smear review following automated complete blood counts in a large university hospital. Rev Bras Hematol Hemoter 2017; 39(4): 306–317.
  5. Adewoyin, A. and Nwogoh, B. Peripheral blood film - a review. Ann Ib Postgrad Med  2014 12(2): 71–79.
  6. Gulati, G. et al. Purpose and criteria for blood smear scan, blood smear examination, and blood smear review. Ann Lab Med 2013; 33(1): 1–7.
  7. Bain, B. Diagnosis from the blood smear. N Engl J Med 2005; 353:498-507.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.