TBG - Tiroksin vezujući globulin (T-Uptake)

TBG - Tiroksin vezujući globulin (T-Uptake)

 • TBC
 • TBI
 • TBG
 • T-Uptake
Cena u privatnim laboratorijama za TBG - Tiroksin vezujući globulin (T-Uptake) je od 1040 - 1850 din.
 • O analizi

  Ovaj imunoesej se koristi za procenu kapaciteta vezivanja tiroksina (TBC - tyroxine binding capacity) za proteine seruma, pre svega TBG – tiroskin vezujućeg globulina. U kombinaciji sa određivanjem ukupnog T4, indirektno se dobija uvid u funckiju tiroidne žlezde i u stvaran nivo slobodne forme cirkulišućeg hormona T4, proračunom FTI (free tyroxine index) – indeksa slobonog T4.

 • Uzorak

  • Serum
  • Li, Na, Nh4-heparin plazma.
  • K3-EDTA plazma
  • CItratna plazma
  • F/Na-oksalat plazma

 • Kada se ispituje?

  Ispitivanje TBG se vezuje za promene u funkciji tiroidee, uz ostale testove koji govore o funkciji štitne žlezde. Od koncentracije TBG direktno zavisi vrednost TBI, koja govori o metabolizmu tiroidee i njenih hormona. Promene u koncentraciji TBG mogu biti nasledne, patofiziološke ili nastati kao posledica terapije nekim lekovima. Značajno je paralelno određivanje koncentracije TBG i hormona T4, jer je bitno pratiti da li prekomerno visoke Ili niske vrednosti hormona tireoidee prati paralelni porast ili sniženje vrednosti koncentracije TBG.

  Određivanje TBG je indikovano kod pacijenata kod kojih nivoi hormona ne odgovaraju njihovom tireometaboličkom statusu.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Najveći deo ukupnog T3 i T4 se trasportuje putem krvi vezan za transportne proteine. Najveći afinitet za vezivanje hormona tiroidee ima TBG (Tiroksin vezujući globulin), a za njim i prealbumin i albumin. Svaka promena u koncentraciji TBG dovodi do promene u broju slobodnih mesta za vezivanje tiroksina (promene u TBI - tyroxine binding index), čime se direktno menja nivo vezanog tiroksina, kako bi nivo slobodnog cirkulišućeg tiroksina ostao nepromenjen. Analiziraju se promene u vrednostima T-UPTAKE (vrednosti TBI), koje su u stanju hipotireoidizma snižene, a kod hipertireoidizma povišene, kao posledica promene nivoa saturacije mesta vezivanja tiroksina.

  Paralelno određivanje koncentracije ukupnog T4, uz analizu T-UPTAKE, omogućava indirektno procenu relativnog nivoa slobodnog T4, izračunavajući FTI (free tyroxine index) – index slobodnog tiroksina.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  TBG - Tiroksin vezujući globulin (T-Uptake)?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije TBG određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti TBG je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Gornall, AG, Luxton, AW, Bhavnani, BR. Endocrine disorders. In Applied Biochemistry of Clinical Disorders, 1986; 305-318. Edited by Gornall, A.G. Philadelphia, PA: J. B. Lippincott Co.
  2. White, GH. Recent advances in routine thyroid function testing. CRC - Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences, 1987, 24: 315-362.
  3. Hamolsky, MW, Stein, M, Freedberg, AS. The thyroid hormone plasma protein complex in man, II. A new in vitro method for study of “uptake” of labeled hormonal components by human erythrocytes. Journal of Clinical Endocrinology, 1957; 17: 33.
  4. Mitchell, ML. Resin uptake of radio thyroxine in sera from non-pregnant and pregnant women (Letter to theEditor). Journal of Clinical Endocrinology, 1958, 18: 1437.
  5. Sterling, K, Tabachnick, M. Resin uptake of 131-I-triiodothyronine as a test of thyroid function. Journal of Clinical Endocrinology, 1961; 21: 456.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.