free bHCG - Beta humani horionski gonadotropin slobodni

free bHCG - Beta humani horionski gonadotropin slobodni

 • FßhCG
Cena u privatnim laboratorijama za free bHCG - Beta humani horionski gonadotropin slobodni je od 780 - 1500 din.
 • O analizi

  Test se koristi za skrining najčešćih genetskih abnormalnosti kod ploda u ranoj fazi trudnoće, za praćenje rizičnih trudnoća, ali i za dijagnostiku i praćenje tumora germinativnih ćelija i gestacionih trofoblastičnih bolesti.

 • Uzorak

  Serum, voditi računa o temperaturnom opsegu čuvanja uzorka (manje od 30 stepeni) zbog rizika od lažno pozitivnih rezultata.

 • Kada se ispituje?

  Ispitivanje free βhCG-a je kvantitativno, određivanjem njegove koncentracije. U mnogim studijama je pokazano da slobodna frakcija βhCG-a može biti pouzdan marker fetalne aneuploidije i to pre svega u sprezi sa markerom PAPP-A i tehnikom nuhalne translucence (ultrazvučnog pregleda koji determiniše određene mere bebe). Dobri rezultati uočeni su u ranom prenatalnom skriningu na Daunov, Pataov i Edvardsov sindrom kod beba, kod trudnica sa godinama starosti preko 35 godina. Takođe, uočeno je da se kod određenih patoloških stanja poput tumora germinativnih ćelija ili gestacionih trofoblastičnih bolesti, češće javlja dominacija slobodne frakcije naspram intaktnog hCG-a. U terapiji je dobar pokazatelj pad vrednosti u ovom odnosu i u samoj koncentraciji free βhCG-a.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Humani horionski gonadotropin je glikoprotein po strukturi, koji se sastoji od proteinskog omotača sa razgranatim ugljenohidratnim bočnim lancima na čijem se terminalnom kraju nalazi sijalinska kiselina. Ovaj hormon je heterodimer sastavljen od dve subjedinice: α i β. Alfa subjedinica po strukturi zajednička je sa hormonima LH, FSH i TSH, dok je beta po rasporedu aminokiselina slična beta subjedinici LH, ali je po sadržaju ugljenih hidrata imunospecifična za hCG. Subjedinice se sintetišu odvojeno i geni za njihovo kodiranje nalaze se na različitim hromozomima. Vezane su nekovalentnim vezama i razdvajanjem subjedinica gubi se hormonska aktivnost. U serumu majke može se naći nekoliko oblika hCG-a: intaktni i razdvojen na subjedinice.

  hCG se sintetiše u sincitiotrofoblastnim ćelijama placente vrlo brzo posle začeća (trofoblast je formacija ćelija koje se formiraju po ugrađivanju oplođene jajne ćelije u zid materice i od nje jednim delom nastaje posteljica, tj.placenta). Vrednosti rastu u krvi trudnice, a prati ih eliminacija urinom, te je moguće i iz ovog uzorka pouzdano utvrditi prisustvo trudnoće već u prvim danima po izostanku menstruacije. U normalnim trudnoćama se nivo hCG-a u krvi pravilno duplira na svaka dva dana i maksimum dostiže između 8-11. nedelje trudnoće. Vrednosti nakon toga opadaju, pa od 11. do 16. nedelje normalne trudnoće dostižu petinu maksimalne vrednosti i na tom nivou ostaju sve do porođaja. Tačna koncentracija hCG može da posluži kao parametar za utvrđivanje starosti fetusa. Fiziološka uloga hCG-a je u održavanju corpus luteuma, koje će proizvoditi progesteron i estrogen za dalje održavanje trudnoće. Kasnije ulogu u proizvodnji progesterona preuzima placenta, te je zato nivo hCG-a u kasnijim stadijumima trudnoće značajno niži.

  Ukoliko postoji poremećaj u razvoju ploda, nivo hCG-a biće povišen ili snižen, zavisno od stanja i stadijuma trudnoće. Zato se u prenatalnim skrininzima na najčešće genetske abnormalnosti beba nalazi i test na βhCG. Uočeno je da u takvim stanjima u serumu majke dominira slobodna beta subjedinica hCG-a naspram intaktnog hormona.

  Takođe, neka druga tkiva osim placentalnog, mogu produkovati hCG. To se najčešće dešava u patološkim stanjima i kod određenih tumora, kada je značajno visoka koncentracija hCG-a i prisutna je disproporcija u sintezi njegovih subjedinica. Zato se hCG kao intaktan ili njegova beta subjedinica mogu koristiti kao tumor markeri. Stanja povezana sa ovakvom ulogom hCG-a su:

  • gestacijska trofoblastna bolest
  • tumori testisa
  • tumori jajnika
  • neki tumori koji produkuju između ostalog i hCG (neki tumori pluća, jetre, tumor dojke)

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  free bHCG - Beta humani horionski gonadotropin slobodni?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije free βhCG-a određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Zavisno od metode i karakteristika testa, ali pre svega od faze trudnoće referentni opsezi se razlikuju. Preporučuje se tumačenje rezultata prema referentnim vrednostima uspostavljenim u samoj laboratoriji definisanim u populaciji koja gravitira toj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva nekog stanja. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Stojanov M.(2004): Laboratorijska endokrinologija, IGP Excelsior, Beograd, 263-271.
  2. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, p. 1712, 2012.
  3. Clinical Guide to Laboratory Tests. 3rd ed. Tietz N, ed. Philadelphia: W.B. Saunders & Co; 1995: 248-249, 210-211.
  4. https://labtestsonline.org/tests/first-trimester-screening.
  5. https://labtestsonline.org/tests/hcg-tumor-marker.
  6. Fertility Authority. What is Human Chorionic Gonadotropin (hCG)?. FertilityAuthority.com. dostupno online na http://www.fertilityauthority.com/daily-shot-archive/what-human-chorionic-gonadotropin-hcg. Pristupljeno februar 2019.
  7. Valbuena H, Ramis J, Sagalá J, Sánchez MA, Aulesa C. First-trimester screening biochemical markers (free beta-subunit human chorionic gonadotropin, pregnancy-associated plasma protein-A) and risk of early fetal loss. J Obstet Gynaecol Res. 2014 Aug 27. [Medline]
  8. Barlow LJ, Badalato GM, McKiernan JM. Serum tumor markers in the evaluation of male germ cell tumors. Nat Rev Urol. 2010 Nov. 7(11):610-7. [Medline].
  9. Practice Bulletin Number 163: Screening for fetal aneuploidy. American College of Obstetricians and Gynecologists. Dostupno online na https://s3.amazonaws.com/cdn.smfm.org/publications/224/download-491f0e6962960848d2097447ab57a024.pdf.
  10. Mayo Medical Laboratories. First trimester maternal screen. Dostupno online na http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/2011/Clinical+and+Interpretive/87857. pristupljeno 02/04/2019.
  11. Farinde, A. Human Chorionic Gonadotropin (hCG). Medscape Drugs & Diseases [On-line]. Dostupno online na http://emedicine.medscape.com/article/2089158-overview, kroz http://emedicine.medscape.com. Pristupljeno februar 2019.
  12. Kagan KO, Wright D, Spencer K, Molina FS, Nicolaides KH. First-trimester screening for trisomy 21 by free beta-human chorionic gonadotropin and pregnancy-associated plasma protein-A: impact of maternal and pregnancy characteristics. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008 May;31(5):493-502. doi: 10.1002/uog.5332

Sanja Milutinović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1989. godine u Paraćinu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu na smeru magistar farmacije-medicinski biohemičar 2013 godine. Dobitnik je nagrade prof. dr Ivan Berkeš kao najbolji student magistar farmacije–medicinski biohemičar u školskoj 2012/2013 godini. Nakon položenog državnog ispita započinje radni odnos u odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Kuršumlija 2015.godine. Trenutno je načelnik laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Kuršumlija.