KKS - Kompletna krvna slika

KKS - Kompletna krvna slika

 • KKS
Cena u privatnim laboratorijama za KKS - Kompletna krvna slika je od 200 - 500 din.
 • O analizi

  Test se koristi za procenu opšteg zdravstvenog stanja i stanja imuniteta. Test se radi kod skoro svih poseta laboratoriji, kao i kod sistematskih pregleda. Test vrlo lako (sa ili bez kombinacije sa drugim parametrima) može da pokaže da li je uzrok infekcije i povišene temperature virus ili bakterija. Test može ukazati i na neke karcinome ćelija krvi ili krvnih tkiva.

 • Uzorak

  Uzorak pune krvi.

 • Kada se ispituje?

  Kod provere opšteg zdravstvenog stanja, kod utvrđivanja porekla infekcije (virus ili bakterija) i ukoliko simptomi i znaci bolesti ukazuju na to da pacijent može imati neko oboljenje koje pogađa krvne ćelije.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Kompletna krvna slika (KKS) je test kojim se određuje broj ćelija koje cirkulišu u krvi. Krv je telesna tečnost koja cirkuliše krvnim sudovima. Sastoji se od krvne plazme u kojoj se nalaze rastvoreni ćelijski elementi:

  Ove ćelije krvi se stvaraju u hematopoeznim organima, primarno u koštanoj srži, otpuštaju se u cirkulaciju, posle određenog vremenskog perioda se razgrađuju i bivaju zamenjene novim.

  Određivanje KKS se vrši automatski, na hematološkim analizatorima, koji pored ukupnog broja krvnih ćelija mere razne druge parametre, koji pomažu lekarima u postavljanju dijagnoze.

  U daljem tekstu ćemo opisati skraćenice koje se mogu nalaziti na rezultatima krvne slike, a koje sve zbunjuju. Zapravo hematološki analizatori izbacuju osnovne parametre koje sam aparat meri, a takođe izbacuju i dosta kalkulacionih parametara koji se izračunavaju iz osnovnih parametara.

  Leukociti – bela krvna zrnca – bela krvna loza

  Što se tiče leukocita ovo su parametri koji se mogu naći na izveštaju:

  WBC – Ukupan broj leukocita (engl. white blood cells, WBC) zapravo predstavlja ukupan broj belih krvnih zrnaca. Uobičajeno očekivane referentne vrednosti za ovaj parameter su od 4.5 do 11.0 × 109/L. Leukociti se u krvi sastoje od pet različitih vrsta ćelija: neutrofila, eozinofila, bazofila, limfocita i monocita. Osnovna uloga leukocita u krvi je borba protiv infekcija, a različiti tipovi leukocita se bore protiv različitih tipova infekcija. Leukociti se mogu podeliti na više načina, a trudićemo se da sve te podele pokrijemo ovde.

  Na osnogu izgleda jezgra možemo podeliti sve ćelije krvi na:

  • Mononuklearne (monociti i limfociti) – ćelije okruglog oblika, ne sadrže segmente.
  • Polimorfonuklearne(neutrofili, eozinofili i bazofili) – ćelije su dosta segmentirane, nepravilnog oblika.

  Ako odete u laboratoriju, mogu Vam ponuditi dve vrste testova za krvnu sliku:

  • 3 part DIFF (tropartna diferencijacija) – Rade se svi ostali parametri KKS, ali se od ukupnog broja leukocita (WBC) određuju samo monociti, limfociti i neutrofili.
  • 5 part DIFF (petopartna diferencijacija) – Rade se svi ostali parametri KKS, a od ukupnog broja leukocita (WBC) se određuju svih pet vrsta leukocita (još jednom: monociti, limfociti, neutrofili, eozinofili i bazofili). Prostim rečima rečeno, 5 part DIFF je ništa drugo nego 3 part DIFF sa dodatim eozinofilima i bazofilima, a predstavljeno formulom to izgleda ovako:

  5 part DIFF KKS = 3 part KKS + eozinofili + bazofili

  Tipove leukocita ćete na izveštajima KKS iz laboratorije videti kao:

  #NEUT i %NEUT – Ukupni apsolutni broj neutrofila i ukupni procenat neutrofila. Neutrofili (ili negde ih možete naći kao neutrociti ili heterofili) su najbrojnija subpopulacija leukocita, i očekivana referentna vrednost je od 40 – 70%. Jedro im je segmentirano, i boje se neutralnim bojama, odatle su i dobili ime. Koncentracija neutrofila se povećava kod bakterijskih infekcija.

  #LYMPH i %LYMPH – Ukupni apsolutni broj limfocita i ukupni procenat limfocita. Limfociti su druga najbrojnija subpopulacija leukocita, i očekivana referentna vrednost je od 20 – 40%. Najčešće se broj limfocita povećava tokom virusnih infekcija, a mogu se povećati i tokom drugih stanja, na primer infektivne mononukleoze, ali i kod bakterijskih infekcija. Sami limfociti su podeljeni u 3 subpopulacije:

  #BASO i %BASO - Ukupni apsolutni broj bazofila i ukupni procenat bazofila. Očekivana referentna vrednost za bazofile je od 0 – 1%. Bazofili su najčešće povišeni kod alergijskih reakcija organizma. Najmanje su zastupljena populacija leukocita, i citoplazma im se boji baznim bojama, odatle su dobili ime.

  #EOS i %EOS - Ukupni apsolutni broj eozinofila i ukupni procenat eozinofila. Očekivana referentna vrednost za eozinofile je od 0 – 5%. Eozinoflii su povišeni kod alergijskih reakcija, ali takođe i kod imunog odgovora na parazite. Segmentirano im je jedro i boje se kiselim bojama (eozinom), odatle su i dobili ime.

  Pojedini analizatori pored ovih zrelih ćelija krvi, mogu odrediti i broj nezrelih ćelija, kao što su na primer:

  IG – Nezreli granulociti (engl. Immature granulocites). Ovo je nezrela populacija granulocita.

  LUC – (engl. Large Unstained Cells). Velike neobojene ćelije, ovo su zreli granulociti koji nemaju sadržaj citoplazme i ne mogu se obojiti.

  Atypical Lymph – Atipični limfociti. Neki aparati mogu izbaciti ove rezultate, da su detektovani limfociti koji su atipičnog oblika.

  #BLAST i %BLAST – Ukupni apsolutni broj blasta i ukupni procenat blasta. Blasti su nezreli oblici ćelija, tako da detekcija ovih oblika najčešće ukazuje na postojanje nekog oblika maligniteta krvnih ćelija.

  #NRBC i %NRBC - Ukupni apsolutni broj NRBC i ukupni procenat NRBC ćelija. NRBC ćelije (engl. Nucleated red blood cells) su zapravo eritrociti sa jedrom koje analizator detektuje. Ovo su ćelije koje su veće od eritrocita, pa mogu interferirati sa analizom leukocitarne formule. Analizatori novije generacije mogu odrediti ovaj parametar i tako pomoći lekarima u postavljanju dijagnoze. Ove ćelije se nalaze u koštanoj srži gde se i proizvode, a povećana koncentracija i pojavljivanje u krvi ukazuje na narušenu barijeru između koštane srži i krvi, ove ćelije ranije i što pre prelaze u krv, a najčešći uzrok ovome su anemija, mijelofibroza, talasemija, milijarna tuberkuloza, karcinomi koji zahvataju koštanu srž, hronična hipoksija.

  Eritrociti – crvena krvna zrnca – crvena krvna loza

  Što se tiče leukocita ovo su parametri koji se mogu naći na izveštaju:

  RBC – Ukupan broj eritrocita (engl. red blood cells, RBC) – ukupan broj crvenih krvnih zrnaca. Uloga eritrocita u krvi je transport kiseonika, pomoću hemoglobina koji se nalazi unutar eritrocita, od pluća do tkiva i u povratku transport ugljen dioksida od tkiva do pluća. Ovo je najbrojnija ćelija krvi, i kod muškaraca ih ima više nego kod žena. Uobičajeno očekivane referentne vrednosti za ovaj parameter su od 4.5 do 6 × 1012/L, a nešto niže vrednosti se očekuju za žene.

  Pored ovih, u KKS se određuju i ostali parametri koji se mogu naći na rezultatima:

  HGB - Koncentracija hemoglobina (HGB). Uobičajeno očekivane referentne vrednosti za ovaj parameter su od 140 do 180 g/L. Vrednosti kod muškaraca su više nego kod žena, analogno sa eritrocitima, pošto hemoglobin čini preko 90% sadržine eritrocita. Nivo hemoglobina raste u svim stanjima kada raste i broj eritrocita, a opada u svim stanjima kada opada i broj eritrocita, na primer kada opada produkcija eritrocita u koštanoj srži ili kod hemoliznih anemija kada dolazi do raspadanja eritrocita i kod obilnih krvarenja.

  MCV - Srednja zapremina eritrocita (engl. mean corpuscular volume, MCV). Predstavlja prosečnu zapreminu eritrocita, izražava se u femtolitrima (fL), a očekivane referentne vrednosti za ovaj parameter se kreću od 80 – 120 fL. Parametar daje informaciju o prosečnoj veličini eritrocita. Snižene vrednosti se nalaze kada su eritrociti manji, npr. kod sideropenijske anemije (anemija usled nedostatka gvožđa), a povišene vrednosti se nalaze kada su eritrociti uvećani, opet se mogu javiti kod megaloblastne anemije (anemija kod nedostatka vitamina B12 ili folne kiseline).

  Takođe, pored parametara navedenih gore, analizatori mogu izračunati sledeće parametre:

  HCT – Vrednost hematokrita. Predstavlja procenat koji eritrociti (RBC) zauzimaju u odnosu na ukupnu količinu krvi. Očekivane vrednosti za ovaj parametar su opet više kod muškaraca nego kod žena (analogija sa RBC, HGB i MCV) i kreću se od 0.41 - 0.53 l/l ili 41 – 53 %. Praktično od 41 – 53 % krvi zauzimaju eritrociti. Kod nekih krvarenja (spoljašnjih ili unutrašnjih) hematokrit se smanjuje, a u fazi oporavka se vraća u normalu. Formula za određivanje hematokrita je RBC * MCV (pomnoži se ukupan broj eritrocita sa njihovom zapreminom)

  MCH - Srednji sadržaj hemoglobina u eritrocitu (engl. mean corpuscular hemoglobin, MCH). Pokazuje koliko ima hemoglobina u jednom eritrocitu. Izražava se u pikogramina (pg), a očekivane vrednosti su oko 30pg.

  MCHC - Srednja koncentracija hemoglobina u eritrocitu (engl. mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC). Pokazuje koja je koncentracija hemoglobina u jednom eritrocitu. Njegova vrednost se izražava u g/L, a očekivana referentna vrednost za ovaj parametar je oko 340 g/L.

  RDW - Širina distribucije eritrocita (engl. red cells distribution width, RDW). Parametar je statistički, predstavlja koeficijent varijacije distribucije zapremine (veličine) eritrocita. Izražava se u procentima, a očekivane referentne vrednosti za ovaj parametar su 11 – 15%. Postoje dve podvarijante parametra, gde se izražavaju:

  • RDW-SD – Standardna devijacija širine distribucije eritrocita. Ovo je merenje širine distribucije eritrocita na histogramu raspodele eritrocita i izražava se u femtolitrima.
  • RDW-CV – Koeficijent varijacije širine distribucije eritrocita, računski parametar, izražava se u procentima.

  Dodatni parametri koji se mogu naći na izveštaju su sledeći:

  ANISO – Analizator može detektovani anizocitozu u uzorku krvi.

  MICRO – Analizator može detektovati mikrocitne eritrocite (ćelije sa smanjenim MCV).

  MACRO – Analizator može detektovati makrocitne eritrocite (ćelije sa povišenim MCV).

  HYPO – Analizator može detektovati hipohromne eritrocite (ćelije sa smanjenim HGB).

  HYPER – Analizator može detektovati hipehromne eritrocite (ćelije sa povišenim HGB).

  RBC Fragments – Analizator može detektovati fragmente eritrocita.

  RBC Ghosts – Analizator može detektovati „ćelije duhove“ koje liče na eritrocite, ali zapravo to nisu.

  Neki analizatori mogu odrediti i broj retikulocita (RTC) kao i parametre koji opisuju stepen zrelosti retikulocita.

  #RETIC i %RETIC – Ukupni apsolutni broj retikulocita i ukupni procenat retikulocita. Ukazuje na sposobnost koštane srži da stvara eritrocite, budući da su retikulociti preteče eritrocita, odnosno od retikulocita kao nezrelih formi nastaju eritrociti koji su zrele ćelije. Procenat retikulocita u ukupnom broju eritrocita se povećava kada je potrebno da se brzo nadoknadi veći broj eritrocita, pa se ubrzava njihovo sazrevanje i otpuštanje nepotpuno zrelih preteča eritrocita iz koštane srži u cirkulaciju.

  Trombociti – krvne pločice

  Što se tiče trombocita ovo su parametri koji se mogu naći na izveštaju:

  PLT – Ukupan broj trombocita (engl. Platelets, PLT). Trombociti su ćelije koje učestvuju u procesu koagulacije (zgrušavanja krvi). Očekivane referentne vrednosti za ovaj parametar su 150-450 x 109/L. Snižene vrednosti mogu prouzrokovati sklonost ka krvarenju, a povišene vrednosti izazivaju pojačano zgrušavanje krvi i dalje stvaranje ugrušaka.

  MPV - Srednja zapremina trombocita (engl. mean platelet volume, MPV). Govori o prosečnoj veličini trombocita, parametar je analogan sa parametrom MCV kod eritrocita.

  PDW - Širina distribucije volumena trombocita (engl. platelet distribution width, PDW). Parametar je statistički, predstavlja koeficijent varijacije distribucije zapremine (veličine) trombocita. Izražava se u procentima.

  PCT - Vrednost trombokrita. Ovo je parametar koji je analog sa hematokritom (HCT) kod eritrocita, i predstavlja odnos koju trombociti (PLT) zauzimaju u odnosu na ukupnu količinu krvi. Računa se formulom PCT = PLT*MPV/10.000. Očekivana referentna vrednost za ovaj parametar je od 0.22 – 0.24%. Kod zdravih osoba ovaj parametar je regulisan, ali mnogi genetski kao i stečeni faktori mogu uticati na vrednosti ovog parametra, kao što su rasa, godine, pol, ali i pušenje, konzumiranje alkohola, fizička aktivnost, itd.

  MPC – Srednja vrednost refraktivnog indeksa kod trombocita. Izdaje se u g/L.

  MPM – Srednja vrednost mase trombocita. Izdaje se u pikogramima (pg).

  PCDW – Mera distribucije oblika trombocita. Izdaje se u g/L.

  IPF – Ukupan procenat nezrelih trombocita. Izdaje se kao procenat nezrelih u odnosu na ukupan broj trombocita.

  P-LCR - Neki analizatori mogu odrediti i udeo velikih trombocita (engl. platelet larger cell ratio P-LCR), odnosno procenat trombocita koji su veći od 12f/L u odnosu na ukupan broj trombocita.

  Platelet Clumps – Neki analizatori mogu izbaciti da postoje u uzorku ili postoji sumnja da postoje zgrušani trombociti u uzorku krvi.

  Large Platelets – Neki analizatori mogu izbaciti udeo velikih trombocita ili sumnju na velike trombocite u uzorku krvi.

  KKS se određuje za procenu opšteg zdravstvenog stanja, kao i kod:

  • Skrininga mnogih oboljenja i stanja
  • Pomoći u dijagnozi anemije, leukemije, infekcija, inflamacija, poremećaja koagulacije itd.
  • Praćenja efikasnosti primenjene terapije kod brojnih oboljenja
  • Praćenja terapije kod stanja koja pogađaju ćelije krvi, kao što je hemioterapija ili zračenje

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  KKS - Kompletna krvna slika?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

  Rezultate hematoloških parametara treba tumačiti kada je to moguće u odnosu na prethodni rezultat pacijenta, a ne u odnosu na sam referentni interval.

   Literatura

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.