Osteokalcin

Osteokalcin

 • OC
Cena u privatnim laboratorijama za Osteokalcin je od 981 - 1850 din.
 • O analizi

  Test se koristi za određivanje koncentracije osteokalcina u krvi. Koristi se u kombinaciji sa drugim koštanim markerima za procenu osobina metabolizma kostiju, zatim kao pomoć u dijagnostici nekih bolesti kostiju (rahitis, Padžetova bolest…) i najčešće u proceni efikasnosti antiresorptivne terapije bolesti kostiju poput osteoporoze, hiperkalcijemije i drugih.

 • Uzorak

  Uzorci koji se koriste za testiranje jesu serum i plazma. Osteokalcin je nestabilan pa se vrlo brzo razgrađuje u krvi na fragmente različite veličine. Većina testova određuje upravo fragmente osteokalcina jer su stabilniji. Poželjno je da se uzorak do testiranja drži na hladnom i što pre centrifugira, a samo određivanje uraditi što pre. Hemolizirane uzorke odbaciti zbog mogućih lažno sniženih vrednosti osteokalcina. Uzorkovanje je preporučljivo vršiti u ranim jutranjim časovima, najbolje između 7 i 9 časova.

 • Kada se ispituje?

  Određivanje osteokalcina bi trebalo uraditi zajedno sa drugim koštanim markerima ili zajedno sa vitaminom D, PTH, ukupnim kalcijumom i drugim biohemijskim markerima kada postoji sumnja na promenjen kvalitet kostiju, ili kada se pojave određeni simptomi i pojave poput učestalih fraktura.

  Kod dece, ostekalcin može pomoći u dijagnostikovanju nekih metaboličkih bolesti, poput Padžetove bolesti, osteogenesis imperfecta (bolest krhkih kostiju), rahitis i druge, ali uvek u kombinaciji sa imidžing tehnikama ili radiološkim pregledom kostiju.

  Najvažnija upotreba osteoklacina je u proceni efikasnosti antiresorptivne terapije kostiju (bifosfonati i hormonske supstitucione terapije) kod stanja poput osteoporoze ili hiperkalcijemije različitog uzroka. Tada se određivanje radi na početku terapije i periodično na tri ili šest meseci od početka terapije kako bi se procenila efikasnost.

 • Priprema

  Poželjno je noćno gladovanje pre odlaska u laboratoriju. Nivo osteokalcina varira u zavisnosti od doba dana, te su najviše vrednosti noću i ujutru, a minimalne popodne, razlike mogu biti i do 50%. Kod procene efikasnosti terapije osteokalcin je poželjno određivati pre i tek nakon šest meseci od početka terapije.

 • Detaljan opis

  Osteokalcin je protein koji čini sastavni deo organskog dela kosti. Naime, kosti predstavljaju tkivo koje se sastoji iz:

  • mineralnog dela (čine ga prevashodno kalcijum i neorganski fosfor kao hidroksiapatit, ali i nekristaloidni kalcijum fosfat i druge soli),
  • organskog matriksa (95% kolagen tip I, 5% proteoglikani, proteini matriksa nekolagenskog tipa, citokini) i
  • koštanih ćelija: osteoblasti i osteoklasti.

  Kosti su metabolički aktivno tkivo, te se stalno nalaze u procesu promene. Koštane ćelije vrše “remodelovanje“ kostiju (“modelovanje” kostiju sa rastom kosti odvija se do odraslog doba, dok se “remodelovanje” nastavlja tokom celog života), a to je proces koji predstavlja ravnotežu između razgradnje i formiranja kosti. Ova ravnoteža postiže se i reguliše delovanjem različitih:

  • hormona (vitamin D, paratireoidni hormon, glukokortikoidi, estrogeni, tireoidni hormoni, itd.) i
  • lokalnih medijatora (hormon rasta, različiti citokini).

  U normalnim uslovima količina kosti koja se razgradi brzo se nadoknadi formiranjem nove kosti i kompletno se remodeluje ceo skelet za nekih deset godina. Koštana masa koja se dostigne u mladosti (negde između 25 i 30 godine) ključna je za kvalitet kosti u zrelom dobu i starosti. Do gubitka koštane mase dolazi kada razgradnja kosti nadmaši stvaranje nove kosti. Faktori koji utiču na prirodan gubitak kosti su:

  • ishrana,
  • način života,
  • genetika,
  • fizička neaktivnost,
  • mehanički faktori,
  • lekovi (antiepileptici, glukokortikoidi, litijum),
  • hronične bolesti poput bubrežne insufcijencije ,multiplog mijeloma, reumatoidnog artritisa, Kušingove bolesti i druge,
  • fiziološki menopauza.

  Osteoblasti su ćelije kosti koje iznova stvaraju tzv. nove kosti tako što sintetišu organski deo matriksa kosti: kolagen i nekolageni proteini. Osteokalcin predstavlja produkt osteoblasta i to koštani GLA protein nekolagenskog tipa (GLA- gama-karboksiglutamat: grupe sa visokim afinitetom za vezivanje kalcijuma) male molekulske mase. Sinetišu ga osteoblasti u fazi mineralizacije kostiju kada upravo on vezuje kalcijum u kostima, a jedan manji deo otpušta se u cirkulaciju. Pošto je ugrađen u same kosti, a i tokom procesa remodelovanja ispušta se u cirkulaciju može da pokaže stepen metabolizma kosti. Vrlo je nestabilan u krvi, brzo se razgradi na fragmente i eliminiše urinom. Sinteza osteokalcina zavisi od vitamina K i vitamina D (prvi utiče na njegovu strukturu, a drugi reguliše oslobađanje i funkciju). Osteokalcin spada u grupu takozvanih biohemijskih markera izgradnje kostiju, te pokazuje uspešnost procesa obnove kostiju.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Osteokalcin?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije osteokalcina određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti osteokalcina je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Dobijeni rezultati izražavaju se u ng/ml. Zavisno od metode i karakteristika testa, ali i uzrasta i pola referentni opsezi se razlikuju. Preporučuje se tumačenje rezultata prema referentnim vrednostima uspostavljenim u samoj laboratoriji definisanim u populaciji koja gravitira toj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva nekog stanja. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta. Posebno obratiti pažnju na rezultate pacijenata koji imaju promenjenu funkciju bubrega (tada zbog smanjene eliminacije urinom vrednosti osteokalcina mogu lažno biti povećane) i one koji su na terapiji oralnim antikoagulansima (tada se smanjuje sinteza osteokalcina). Kontraceptivi snižavaju vrednost osteokalcina, dok je njegova vrednost značajno povišena nakon intenzivne fizičke aktivnosti i posle dužeg vremena provedenog u ležanju (bolnički pacijenti). Biološka varijabilnost osteokalcina ogleda se u sledećem:

  • Viši kod dece u intenzivnom rastu nego kod odraslih
  • Viši kod muškaraca nego kod žena (zbog estrogena)
  • Viši kod žena za vreme menopauze (nezavisan pokazatelj preloma kuka u populaciji starijih žena).

   Literatura
  1. Endres DB, Rude RK.Mineral and bone metabolism : Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2012
  2. Majkić-Singh N. Biohemijski pokazatelji oboljenja kostiju. U: Majkić-Singh N. Medicinska biohemija, dugo izdanje,Društvo medicinskih biohemičara Srbije, Beograd, 545-559
  3. Ignjatović S. Koštani markeri. (slajdovi sa predavanja, pdf)
  4. Delmas PD, Wahner HW, Mann KG, Riggs BL. Assessment of bone turnover in postmenopausal osteoporosis by measurement of serum bone Gla-protein. J Lab Clin Med 1983;102(4):470-476.
  5. Garnero P, Grimaux M, Seguin P, Delmas PD. Characterisation of Immunoreactive Forms of Human Osteocalcin Generated In Vivo and In Vitro. J Bone Miner Res 1994;9(2):255-264.
  6. Masters PW, et al. Commercial assays for serum osteocalcin give clinically discordant results. Clin Chem 1994;40(3):358-363.
  7. Ravn P, Christensen JO, Baumann M, Clemmesen. Changes in Biochemical Markers and Bone Mass After Withdrawl of Ibandronate Treatment: Prediction of Bone Mass Changes During Treatment. Bone 1998;22(5):559-564.
  8. Delmas PD, Wilson DM, Mann KG, Riggs BL. Effects of Renal Function on Plasma Levels of Bone Gla Protein. J Clin Endocrinol Metab 1983;57(5):1028-1030.

Sanja Milutinović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1989. godine u Paraćinu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu na smeru magistar farmacije-medicinski biohemičar 2013 godine. Dobitnik je nagrade prof. dr Ivan Berkeš kao najbolji student magistar farmacije–medicinski biohemičar u školskoj 2012/2013 godini. Nakon položenog državnog ispita započinje radni odnos u odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Kuršumlija 2015.godine. Trenutno je načelnik laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Kuršumlija.